Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה לא חלק מהשיטות לאיסוף הדרישות:

1
done
by
מיין לפי

תיקוף תכולה הינו:

1
done
by
מיין לפי

LEAD הינו:

1
done
by
מיין לפי

RES על פי COCOMO:

1
done
by
מיין לפי

בתור מנהל הפרויקט החלטתי שאני שם דגש על JIT, אבל גם שאני לא רוצה להעמיס על חברי הצוות השונים, פעלתי על פי:

1
done
by
מיין לפי

על פי כלל האצבע שנלמד במסגרת הקורס לגבי פיתוח אג'ילי:

1
done
by
מיין לפי

אי הודאות פוחתת כאשר יש:

1
done
by
מיין לפי

פרויקט בעל NPV _____ הוא המועדף, כאשר מדובר בעלויות בלבד פרויקט בעל NPV _____ הוא המועדף:

1
done
by
מיין לפי

התהליך לצבירת אומדני העלויות לפעילויות נפרדות או לחבילות העבודה כדי לקבוע תוכנית בסיס מאושרת לעלויות הינו(ע"פ גלוברזון):

1
done
by
מיין לפי

כאשר קיימים שיקולים נוספים פרט למחיר(כמו יכולת או גישה טכנית) או כאשר התכולה לא ברורה מראש, אני אבקש:

1
done
by
מיין לפי