Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

נישום אשר פנקסיו נמצאו בלתי קבילים:

1
done
by
מיין לפי

חברת "המעגלים" הגישה את דוחותיה הכספיים לשנת המס 2013. בהתאם לשומתה העצמית, החברה נדרשת בתשלום מס בגובה 250,000 שח. במסגרת הליך שומה, שביצעה המפקחת המוכשרת - שני, נמצא כי החברה לא דיווחה על חוות דעת מדף שקיבלה בנוגע לחוק עידוד תעשייה. השומה לאחר שומת המפקחת עמדה על תשלום מס של 1,000,000 שח. בחר את התשובה הנכונה ביותר:

1
done
by
מיין לפי

אילו מבין החברות הבאות יכולה להיחשב כחברת בית:

1
done
by
מיין לפי

מי מבין הבאים יוכל לייצג את אבי, עצמאי, בהליך שומות (שלב ב) במס הכנסה:

1
done
by
מיין לפי

מי מבין הבאים יוכל לייצג את חברת "המוסכים" בע"מ בערעורה לבית המשפט המחוזי, בגין שומת מס הכנסה שהוצאה לה:

1
done
by
מיין לפי