Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

בית חולים מעוניין להעריך את משך האשפוז של חולה מסוים. מדובר במשימה של

1
שאלה #13566
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

חברה מסחרית מעוניינת להציע מבצע חדש ללקוחות נבחרים. מדובר במשימה של

1
שאלה #13567
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

איזו משימה אינה מהווה משימה של כריית נתונים?

1
שאלה #13568
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

איזו משימה אינה מהווה משימה של סיווג (classification)?

1
שאלה #13569
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

תבנית הסתברותית היא

1
שאלה #13570
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

הפעולה שדורשת בד"כ את הזמן הארוך ביותר בפרויקט לגילוי ידע היא

1
שאלה #13571
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

חלוקה לאינטרוולים (binning)

1
שאלה #13572
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

איזו פעולה אינה נחשבת לפעולה של ניקוי נתונים?

1
שאלה #13573
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

חלוקת ערכים לפי עומק שווה (Equal-depth)

1
שאלה #13574
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

תצפית חריגה

1
שאלה #13575
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!