Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

בית חולים מעוניין להעריך את משך האשפוז של חולה מסוים. מדובר במשימה של

1
done
by
מיין לפי

חברה מסחרית מעוניינת להציע מבצע חדש ללקוחות נבחרים. מדובר במשימה של

1
done
by
מיין לפי

איזו משימה אינה מהווה משימה של כריית נתונים?

1
done
by
מיין לפי

איזו משימה אינה מהווה משימה של סיווג (classification)?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

תבנית הסתברותית היא

1
done
by
מיין לפי

הפעולה שדורשת בד"כ את הזמן הארוך ביותר בפרויקט לגילוי ידע היא

1
done
by
מיין לפי

חלוקה לאינטרוולים (binning)

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

איזו פעולה אינה נחשבת לפעולה של ניקוי נתונים?

1
mood
by
מיין לפי

חלוקת ערכים לפי עומק שווה (Equal-depth)

1
done
by
מיין לפי

תצפית חריגה

1
done
by
מיין לפי