Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

כמה מולקולות ATP נוצרות בנשימה אנארובית? *לעומת אירובית - 36

1
done
by
מיין לפי

ירידה בכמה ממ״כ מתחת לערכי הבסיס מעוררת את הרצפטורים להגיב לראשונה להלם?

1
done
by
מיין לפי

תוך כמה זמן ניתן לטפל בהלם ולהפוך את השפעותיו המזיקות?

1
done
by
מיין לפי

איזה שלב משלבי ההלם בלתי הפיך?

1
done
by
מיין לפי

מה מהבאים נכון לגבי השלב ההתחלתי בהלם (1)?

1
done
by
מיין לפי

מה מהבאים לא נכון בנוגע לשלב ההתחלתי של הלם (1)?

1
done
by
מיין לפי

מה הסימנים המעטים אותם ניתן למצוא בשלב הראשון של שוק?

1
done
by
מיין לפי

מה נכון בנוגע לשלב המפוצה (2)?

1
done
by
מיין לפי

מה מהבאים לא מאפיין את השלב השני בהלם?

1
done
by
מיין לפי

מה נכון בנוגע לשלב המתקדם בהלם (3)?

1
mood
by
מיין לפי