Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

פעולה: החזרת קנולה לטרכיאה כפעולה מצילת חיים. כמה זמן אורכת ההכשרה?

1
mood
by
מיין לפי

פעולה: החזרת קנולה לטרכיאה כפעולה מצילת חיים. מי אחראית על הדרכת האחות והכשרתה?

1
done
by
מיין לפי

פעולה: החזרת קנולה לטרכיאה כפעולת מצילת חיים. מי אחראי על קביעת תכנית הלימודים להכשרת אחיות?

1
done
by
מיין לפי

אחות עברה הדרכה להחזרת קנולה לטרכיאה כפעולה מצילת חיים ועברה אותה בהצלחה. מי נותנת לה את אישור כשירות לביצוע הפעולה?

1
done
by
מיין לפי

פעולה: החלטה על מתן חמצן והפסקתו למטופל מבוגר באשפוז באמצעות מערכות זרימה נמוכה. איזה אחות יכולה לבצע את הפעולה?

1
done
by
מיין לפי

פעולה: החלטה על מתן חמצן והפסקתו למטופל מבוגר באשפוז באמצעות מערכות זרימה נמוכה. מהם הסייגים לפעולה?

1
done
by
מיין לפי

הוראה למתן חמצן שניתנה ע"י רופא, תופסק רק על ידי...

1
done
by
מיין לפי

פעולות סיעוד לאחות מוסמכת המסייעת לרופא ריאות בעת ביצוע ברונכוסקופיה המבוצעת במכון ריאות בבית חולים. מה מהבאים מהווה סיוע לרופא לפי חוזר זה?

1
done
by
מיין לפי

פעולות סיעוד לאחות מוסמכת המסייעת לרופא ריאות בעת ביצוע ברונכוסקופיה המבוצעת במכון ריאות בבית חולים. מה מהבאים מהווה סיוע לרופא?

1
done
by
מיין לפי

פעולות סיעוד לאחיות מוסמכות שעובדות במתאר/מחלקה לטיפול בחולי קורונה בבית חולים. על אילו פעולות מדובר?

1
done
by
מיין לפי