Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מהו העומס השימושי המירבי המותר להעמסה על פיגום זיזי?

1
done
by
מיין לפי

היכן נדרש להתקין מעברים מעל תעלות בעבודות חפירה?

1
done
by
מיין לפי

מהם הפרטים שחובה לציין בשלט באתר שבו מבוצעת עבודת בניה ע"פ תקנות הבטיחות בעבודה - עבודות בניה?

1
done
by
מיין לפי

מהם הנושאים העיקריים שבהם עוסקת פקודת הבטיחות בעבודה?

1
done
by
מיין לפי

מהם הכישורים הנדרשים ממנהל עבודה בבניה?

1
done
by
מיין לפי

כיצד תימסר הודעת פסילה של עגורנאי באתר בניה?

1
done
by
מיין לפי
by Daniel Gil
Daniel Gil 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 190
תשובה ב לא נכונה . זה רק א ו-ג
by

מהו גורם סיכון?

1
done
by
מיין לפי

מתי נדרש לבדוק אביזרי הרמה ע"י בודק מוסמך?

1
done
by
מיין לפי

מה מהתנאים הבאים נדרש להתקנת פיגום שלוח?

1
done
by
מיין לפי

מה הרוחב הנדרש לרצפת פיגום?

1
done
by
מיין לפי