Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

בישראל על פי פירמידת הנורמות, הסדר ההיררכי הנכון ביותר מהנורמה העליונה לתחתונה הוא:

1
done
by
מיין לפי

הארגון קודקס אלימנטריוס הינו הרשות השופטת הבינלאומית בנושאי מזון מטעם האו"ם וארגון הבריאות העולמי

1
done
by
מיין לפי

חקיקת מזון עוסקת בבטיחות מזון בלבד

1
done
by
מיין לפי

ניתוח סיכונים כולל את המרכיבים הבאים:

1
done
done
done
by
מיין לפי
by Omri Miron
Omri Miron 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
בנוי מ3 מרכיבים: 1. Risk assessment – הערכת סיכונים - בסיס מדעי. מורכב מ: ידיעה וזיהוי של הסיכון, אפיון גורם הסיכון (באיזו רמה הוא מתחיל להיות מסוכן- אפיון כמותי), הערכת חשיפה, אפיון הסיכון עצמו. 2. Risk management – ניהול סיכונים- קבלת החלטות על סמך המדע. קודקס אלימנטריוס שייך לניהול סיכונים- קבלת החלטות. 3. Risk communication – תקשורת סיכונים. דיבור.
by

בקבוק המסומן "שמן זית" אשר מכיל שמן סויה, הינו דוגמה קלאסית של מקרה בטיחות מזון

1
done
by
מיין לפי

בדמוקרטיה יש הפרדת רשויות: מחוקקת, מבצעת, שופטת. לפיכך, לרשות המבצעת בישראל אין קשר בכתיבת החקיקה

1
done
by
מיין לפי

משרד הבריאות כרשות מבצעת איננו שותף בכתיבת חקיקה, כי זוהי עבודת הרשות המחוקקת

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

הארגון קודקס אלימנטריוס הינו רשות שופטת

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

על פי פירמידת הנורמות בישראל

1
done
by
מיין לפי

תקן ישראלי הוא דבר חקיקה

1
done
by
מיין לפי