Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

אילו מהמשפטים הבאים נכון לגבי deep brain stimulation כטיפול לפרקינסון ?

1
done
by
מיין לפי

מה נפגע במחלת Huntington (רמז: נסו לזהות את הפגיעה שתוביל לאקסיטציה מוגברת בקורטקס) ?

1
done
by
מיין לפי

ה - lenticular nucleus מורכב מהגרעינים הבאים:

1
done
by
מיין לפי

מה נכון לגבי המסלול הישיר והעקיף בגרעינים הבאזליים?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

המסלול הישיר בגרעינים הבזאליים בנוי בסדר הבא:

1
done
by
מיין לפי

באופן תקין ה- Globus pallidus internal ) GPi) פעיל באופן טוני (קצב ירי יחסית גבוה) וכך מווסת פעילות התלמוס. מה מהבאים מאפיין את הקשר הנ"ל במחלת הפרקינסון

1
done
by
מיין לפי

קונספט חשוב בנוירופיזיולוגיה של הגרעינים הבזאלים הוא דיסאינהיביציה, כלומר אינהיביציה של אינהיביציה. עם הבנה של קונספט זה ניתן לומר שהמסלול הישיר - direct pathway מוביל לדיסאינהיביציה של התלמוס המוטורי. יש לבחור תשובה אחת:

1
done
by
מיין לפי

GPi נמצא _____ יחסית לGPe, בעוד SNr נמצא _____ יחסית ל-SNc

1
done
by
מיין לפי

מה מתואר במספר 1?

1
done
by
מיין לפי

בנוסף למסלולי העברת המידע הבסיסיים בצרבלום (המסלולים המתחילים בסיבי ה mossy ובסיבי ה climbing) תוארו קשרי משוב נוספים בין המבנים השונים, סמנו את הקשרים המתוארים בספר הלימוד

1
יתן למצוא פרוט על קשרי המשוב בפרק הצרבלום בספר הלימוד תחת תת הפרק: Purkinje Cells of the Cerebellar Cortex Project to the Deep Nuclei וכן ב איור 20-14 התשובות הנכונות הן: קשרים אקסיטטורים מסיבי הmossy לנוירונים בגרעינים הצרבלריים , קשרים אקסיטטורים מסיבי הclimbing לנוירונים בגרעינים הצרבלריים , קשרים אקסיטטוריים מהנוירונים בגרעינים הצרבלריים לGranule cells
by
מיין לפי