Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

800+ השנים שחלפו מאז רעידת האדמה הגדולה (M>7.5) האחרונה על העתק הימונה (חלק ממערכת העתקי ים המלח בצפון ישראל / דרום לבנון)

1
done
by
מיין לפי

הקרע (rapture) בזמן רעידת אדמה

1
done
by
מיין לפי

מגניטודת מומנט היא מכפלה של הערכים הבאים :

1
done
by
מיין לפי

פי כמה (בקירוב) גדולה רעידה במגניטודה 7.2 מרעידה במגניטודה 7.0 ?

1
by
מיין לפי

התקן הישראלי לעמידות מבנים ברעידות אדמה קובע שהמרחק המינימלי בין מבנה להעתק פעיל הוא 15 מ'. מרחק זה

1
done
by
מיין לפי

ההסטה הפתאומית על ההעתק בזמן רעידת אדמה היא ביטוי של

1
done
by
מיין לפי

במצב של רזוננס

1
done
by
מיין לפי
by JONATHAN AVIGDOR
JONATHAN AVIGDOR 4 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 180
לקרוא את כל התשובות
by

שלושת התנאים הנדרשים להתנזלות הקרקע ברעידת אדמה

1
done
by
מיין לפי

במקרה של רעידת אדמה באגן ים המלח (בחרו בתשובה הנכונה ביותר)

1
done
by
מיין לפי

רעידות אדמה באזורי הפחתה _________

1
done
by
מיין לפי