Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מהי מטרת השימוש ב"בנטונייט" בעת ביצוע עבודות קידוח וחפירה?

1
done
by
מיין לפי

באתר בנייה בו אתה משמש כמהנדס הביצוע מטעם הקבלן, מבוצעת בדיקה סונית. מהו האלמנט שנבדק בבדיקה ומהי מטרת הבדיקה?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

באתר בנייה בו אתה משמש כמהנדס הביצוע מטעם הקבלן נתגלו התמוטטויות בלתי צפויות בקירות הכלונסאות הקדוחים ושטרם יצקו אותם. הצעדים שיש לנקוט בהם הינם:

1
done
by
מיין לפי

ביצוע עבודות טיח בעזרת סרגלים ("מיאקים") רצוי לבצע כאשר:

1
done
by
מיין לפי
by Michael Lomov
Michael Lomov 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 75
טיח חוץ בעזרת סרגלים (מייקים) יש לבצע כאשר: -יש סתימה בשלד המבנה -משטחים גדולים במיוחד -ליישום טיח דקורטיבי
by

תפקיד שכבת ההרבצה בטיח חוץ צמנטי :

1
done
by
מיין לפי

בבניין המוקם בחורף יש לבצע את מע' איטום הגג מיד עם השלמת התקרה האחרונה כדי למנוע חדירת מים אל הבניין

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

מנקודת ראות המזמין (הלקוח): לצנרת פלדה עמידות מכנית גבוהה ולכן היא עדיפה על צנרת פלסטית ____

1
done
by
מיין לפי
by Michael Lomov
Michael Lomov 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 75
עמידותה המכנית של צנרת הפלדה מהווה גורם בעל משקל בעיקר בשלב הביצוע שהוא מעניינו של הקבלן.
by

צנרת מים בשיטת המניפה כלכלית יותר בהשוואה לצנרת בשיטה הטורית הודות לחסכון באורך הצנרת וחיסכון בתשומות עבודה ____

1
done
by
מיין לפי
by Michael Lomov
Michael Lomov 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 75
בשיטת המניפה שבה מיישמים צנרת פלסטית אורך הצנרת דווקא גדול יותר. נכון שכלכלית זוהי מערכת עדיפה בהשוואה לצנרת פלדה.
by

חיפוי חוץ בטיח אינה פעילות קריטית למעט מקרים בהם יש לאטום את המבנה בשלד מוקדם (למשל עקב דרישה להשלמת מערכות תקשורת ומחיצות גבס) ?

1
done
by
מיין לפי

בבנייה קונבנציונלית רצוי לדרוש מהחשמלאים להשחיל מוליכים בצנרת מיד עם השלמתה ולפני ביצוע הטיח ____

1
done
by
מיין לפי
by Michael Lomov
Michael Lomov 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 75
הדבר יקל על שלב ההשחלה וימנע בעיות העלולות להיווצר עקב חדירת טיח לצנרת.
by