Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

רולקה יש לבצע ב- ( ניתן לסמן יותר מתשובה אחת)

1
done
done
by
מיין לפי

איטום יריעות PVC: ( ניתן לסמן יותר מתשובה אחת)

1
done
done
done
done
by
מיין לפי

איזה מהאלמנטים המפורטים להלן מחייבים תכנון לטפסות ?

1
done
by
מיין לפי

יתרונות בניית קיר בשיטה טרומית?

1
done
by
מיין לפי

מערכת הטפסות תבוצע ותפורק התאם לת"י מס' __?

1
done
by
מיין לפי

ביסוס בבנטונייט בהכרח..

1
done
by
מיין לפי

ביסוס בבנטונייט מתבצע כאשר?

1
done
by
מיין לפי

המושג "קופינג" מתאר:

1
done
by
מיין לפי

ע"פ המפרט הכללי לעבודות בנייה פרק 02 , מהו גובה היציקה המקסימלי של הבטון בשכבה הראשונה?

1
done
by
מיין לפי

בהשוואה בין בלוק בטון רגיל לבלוק פומיס?

1
done
by
מיין לפי