Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

אם ניקח שתי הידרוגרמת יחידה של 1 מ"מ של אותו אגן היקוות, (1) על פני חצי שעה, ו- (2) על פני שעה, ועכשיו מכל סוג נייצר עקום S, האם נקבל עקומי S זהים?

1
done
by
מיין לפי

בזרימה למינרית וטורבולנטית בצינורות: 1. בזרימה למינרית כוחות הצמיגות של הנוזל גבוהים מכוחות האינרציה ולכן מספרי ריינולדס נמוכים. 2. בזרימה למינרית כוחות האינרציה של הנוזל גבוהים מכוחות הצמיגות ולכן מספרי ריינולדס נמוכים. 3. בזרימה מולקלות נעות באופן רנדומלי ובהתנגשות ביניהן עובר תנע מהמולקולות המהירות יותר לאיטיות יותר. אם כוחות הצמיגות גבוהים יחסית אז קצב מעבר התנע הוא גבוה ומתקבלת זרימה טורבולנטית. 4. בזרימה מולקלות נעות באופן רנדומלי ובהתנגשות ביניהן עובר תנע מהמולקולות המהירות יותר לאיטיות יותר. אם כוחות הצמיגות נמוכים יחסית אז קצב מעבר התנע הוא גבוה ומתקבלת זרימה למינרית.

1
done
by
מיין לפי

עבור חידור מבוסס פונקציית הורטון, האם אירוע גשם ארוך מאד (הרבה מעבר לזמן הדעיכה של הפונקציה) בעוצמה נמוכה מ-fc יביא בסופו של דבר ליצירת נגר?

1
done
by
מיין לפי

באיור מובאים קרקעית תעלה בשני שיפועים שונים. בנקודה בה השיפועים משתנים ממוקם תריס. בתעלה מוזרמים מים בכיוון שמסמנים החיצים. איזו מהאמירות הבאות הנכונה ביותר?

1
done
by
מיין לפי

מהו אפיק ראשי?

1
done
by
מיין לפי

לאיזה ערך שווה גרעון הרטיבות ההתחלתי בשיטת אינדקס פי (phi)?

1
done
by
מיין לפי

מהו C בשיטה הרציונלית?

1
done
by
מיין לפי

מספר פרוד מבטא את היחס בין:

1
done
by
מיין לפי

מה קובע את מקדם החספוס של דרסי וייסבך (f) בזרימה טורבולנטית חלקה?

1
done
by
מיין לפי

פרופיל מהירות ממוצע בזרימה בצינור הינו

1
done
by
מיין לפי