Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

נוסח ברכת האירוסין "אשר קדשנו במצוותיו וצוונו על העריות ואסר לנו את הארוסות והתיר לנו את הנשואות ע"י חופה וקידושין" מלמד כי:

1
שאלה #14794
done

משה הכהן נשא לאישה את רותי הגרושה. לאחר כמה שנים נפטר משה. שמעון הוא אחיו הרווק של משה. האם רותי זקוקה לייבום או חליצה, או לא?

1
שאלה #14795
sentiment_very_satisfied

מן הביטוי "כל מי שאינו יודע בטיב גיטין וקידושין לא יהא לו עסק עמהם" התפתח הנוהג-

1
שאלה #14796
done

הממזר

1
שאלה #14797
done

הסיבה להכנת הכתובה וחתימתה לפני התחלת טקס הנישואין היא:

1
שאלה #14798
done

משה הכהן ורותי התגרשו לפני 3 שנים. במהלך הזמן הזה , הם לא ניתקו את הקשר וכעת משה ורותי מעוניינים להתחתן בשנית (רותי לא הייתה נשואה לאחר)

1
שאלה #14799
done

הגדרת הממזר:

1
שאלה #14800
done

9. הגירושין מאופיינים בכך:

1
שאלה #14801
done

במדינות העולם נישואים דתיים:

1
שאלה #14802
done

11. קידושין אסורים הם:

1
שאלה #14803
done