Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

2) המאפיין המורפולוגי העיקרי של החרקים, לעומת פרוקי הרגליים האחרים, הוא:

1
done
by
מיין לפי

מחלקת החרקים הינה :

1
done
by
מיין לפי

הקוטיקולה מונעת איבוד מים כי :

1
done
by
מיין לפי

בתהליך ההתנשלות :

1
done
by
מיין לפי

בגפי פה של חרקים :

1
done
by
מיין לפי

שרירי החרקים :

1
done
by
מיין לפי

פעולת הניטור בחגב :

1
done
by
מיין לפי

פעולת התעופה מתבצעת :

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

נוזל הגוף של החרקים(המולימפה) :

1
done
by
מיין לפי

במעי החרקים :

1
done
by
מיין לפי