Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

שני צינורות בעלי קטרים זהים מוליכים ספיקת מים זהה. בצינור A מתפתחת זרימה טורבולנטית מחוספסת בצינור B מתפתחת זרימה טורבולנטית של מעבר ( intermediate). מכאן, ניתן לומר בוודאות כי:

1
done
by
מיין לפי

שני צינורות זהים מקיימים זרימה טורבולנטית מפותחת בספיקה זהה. מכאן נכון בהכרח כי :

1
done
מקדם החיכוך מעיד על איבוד האנרגיה בצינור כתוצאה מחיכוך. ככל שאיבוד האנרגיה גדול יותר כך מקדם החיכוך יהיה גדול יותר. פה אנחנו רואים ששני הצינורות זהים ומעבירים ספיקה שווה , משמע הצינורותמחוספסים באותה מידה. אבל אם הנוזל עצמו צמיג יותר נאבד שוב יותר אנרגיה בגלל חיכוך ולכן זה תלוי בצמיגות הנוזלים בצינורות
by
מיין לפי
by Michael Lomov
Michael Lomov 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 75
מקדם החיכוך מעיד על איבוד האנרגיה בצינור כתוצאה מחיכוך. ככל שאיבוד האנרגיה גדול יותר כך מקדם החיכוך יהיה גדול יותר. פה אנחנו רואים ששני הצינורות זהים ומעבירים ספיקה שווה , משמע הצינורותמחוספסים באותה מידה. אבל אם הנוזל עצמו צמיג יותר נאבד שוב יותר אנרגיה בגלל חיכוך ולכן זה תלוי בצמיגות הנוזלים בצינורות
by

נתונה תעלה מלבנית בעלת חתך קבוע. אם קו פני המים הינו מקביל לתחתית התעלה אפשר להסיק בהכרח שהתעלה:

1
done
רק בזרימה תמידית ( d/dt=0) וקצובה (d/dx=0) קו העומד, קו פני המים והקרקעית יהיו מקבילים. אם Q לא קבוע , גובה פני המים ישתנה בהכרח אם התעלה בעלת חתך קבוע.
by
מיין לפי
by Michael Lomov
Michael Lomov 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 75
רק בזרימה תמידית ( d/dt=0) וקצובה (d/dx=0) קו העומד, קו פני המים והקרקעית יהיו מקבילים. אם Q לא קבוע , גובה פני המים ישתנה בהכרח אם התעלה בעלת חתך קבוע.
by

שוקלים לחבר 3 משאבות זהות בטור או במקביל . מה יהיה נכון בהכרח?

1
done
by
מיין לפי

במעבר משיפוע מתוך לשיפוע פחות מתון ( אך עדיין שיפוע מתון) נכון להגיד כי:

1
done
שיפוע מתון מוגדר כך: hn>hcr ואם אנחנו רוצים שיפוע פחות מתון זה עדיין ישאר גבוה מ- hcr אבל השיפוע יקטן.
by
מיין לפי
by Michael Lomov
Michael Lomov 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 75
שיפוע מתון מוגדר כך: hn>hcr ואם אנחנו רוצים שיפוע פחות מתון זה עדיין ישאר גבוה מ- hcr אבל השיפוע יקטן.
by

שוקלים לחבר 3 משאבות זהות בטור או במקביל. מה נכון בהכרח?

1
done
הסבר: א- לא נכון כי העומד שווה לסך העומדים מכל משאבה. ב- לא נכון, סך כל העומד שווה לזו של משאבה אחת. ג- לא נכון, הספיקה נשארת זהה. ד- נכון.
by
מיין לפי
by Michael Lomov
Michael Lomov 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 75
הסבר: א- לא נכון כי העומד שווה לסך העומדים מכל משאבה. ב- לא נכון, סך כל העומד שווה לזו של משאבה אחת. ג- לא נכון, הספיקה נשארת זהה. ד- נכון.
by

בתעלה מלבנית- העומק הקריטי הינו פונקציה של q ( ספיקה ליח׳ רוחב) בלבד:

1
done
by
מיין לפי

מדוע בנוסחת מיקום מופיע במכנה ״N+1״?

1
done
by
מיין לפי

בשני צינורות העשויות מאותו חומר מתקיימת זרימה טורבולנטית מפותחת בספיקה זהה . נכון בהכרח כי :

1
done
הסבר: מתוך נוסחת מפל העומד מדיאגרמת מודי. ניתן לראות כי מפל העומד האורכי ביחס הפוך ל-D. א- נכון. ב- תלוי גם בתכונות הזורם עצמו, בצמיגותו. ג- לא נכון כי , מס׳ ריינולדס תלוי גם בצמיגות הזורם לא רק בקוטר. ד- לא נכון , בדיוק הפוך.
by
מיין לפי
by Michael Lomov
Michael Lomov 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 75
הסבר: מתוך נוסחת מפל העומד מדיאגרמת מודי. ניתן לראות כי מפל העומד האורכי ביחס הפוך ל-D. א- נכון. ב- תלוי גם בתכונות הזורם עצמו, בצמיגותו. ג- לא נכון כי , מס׳ ריינולדס תלוי גם בצמיגות הזורם לא רק בקוטר. ד- לא נכון , בדיוק הפוך.
by

מקדם החיכוך משמש לחישוב מפל העומד האורכי בצינורות לפי משוואת דרסי-ויסבך תלוי ב:

1
done
הסבר: א- עבור זרימה טורבולנטית מפותחת, מס׳ ריינולדס גבוהים מאוד ומה שמבדיל בינהם הוא החספוס השקיל היחסי. ב- במשטר זרימה למינרי רק לפי מס׳ ריינולדס- דיאגמת מודי. ג- לא נכון ראה ב׳. ד- אפשר לראות לפי הנוסחה שזה לא נכון עד הסוף. ישנם עוד גורמים כמו מהירות זרימה ממוצעת וארך הצינור.
by
מיין לפי
by Michael Lomov
Michael Lomov 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 75
הסבר: א- עבור זרימה טורבולנטית מפותחת, מס׳ ריינולדס גבוהים מאוד ומה שמבדיל בינהם הוא החספוס השקיל היחסי. ב- במשטר זרימה למינרי רק לפי מס׳ ריינולדס- דיאגמת מודי. ג- לא נכון ראה ב׳. ד- אפשר לראות לפי הנוסחה שזה לא נכון עד הסוף. ישנם עוד גורמים כמו מהירות זרימה ממוצעת וארך הצינור.
by