Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r


בדיאגרמה רואים סלעים של בזלת. בחלק התחתון (B) יש חתך עמודי של בזלות שנמצאות ביבשה. בחלק התחתון של התחתון של החתך יש את הבזלות העתיקות יותר. בחלק העליון של החתך יש את הבזלות הצעירות יותר. הגילים נמדדו עם שיטות לקביעת גיל אבסולוטי. בכל הסלעים הצבועים באפור הכיוון המגנטי הפוך (הצפון המגנטי בסלעים מכוונים לדרום של היום). בכל הסלעים הצבעונים, הצפון המגנטי ששמור בסלעים דומה לכיוון של היום (הצפון המגנטי בסלעים מכוונים לצפון של היום). בחלק העליון של הדיאגרמה (A) יש קרון אוקיאני. המיפוי של הקרום האוקיאני התבצע על-ידי שיטות מגנטיות. הצבע בחלק העליון והתחתון מייצגים את אותם הגילאים (אדום=אדום, כתום=כתום וכו'). התבנית הבולטת שרואים בקרום האוקיאני בחלקה העליונה של הדיאגרמה נוצרה עקב:

1
שאלה #16270
done

מה לא שייך להרי געש בהוואי?

1
שאלה #16271
done


בדיאגרמה יש חתך דרך מספר מבנים על קרקעית האוקיאנוס. איזה מבנה הוא ATOLL:

1
שאלה #16272
done


ישנן 5 תמונות של מדענים חשובים שקידמו את הבנת הגיאולוגיה של כדור הארץ. הגיאולוג שהצליח לעבור מרעיון נדידת היבשות ל- SEA FLOOR SPEADING (Seafloor spreading) ונתן עדויות חדשות ומנגנון לתופעה וגרם לזה שתוך מספר מועט של שנים הבינו ש- PLATE TECTONICS מסביר את רוב העדויות הגיאולוגיות הידועות היה:

1
שאלה #16273
done

בדיאגרמה ה- BENIOFF ZONE נמצא באזור:

1
שאלה #16274
sentiment_very_satisfied

ה- EMPEROR SEAMOUNTS ואיי הוואי מעידים על:

1
שאלה #16275
done

מהו קצב תנועת הפלטות?

1
שאלה #16276
done

ב- PLATE TECTONICS אזור של CONVERGENT BOUNDARIES:

1
שאלה #16277
done


בדיאגרמה רואים את הדברים העיקרים שנמדדים בתחנה סיסמית. מה מספר הסיסמוגרפים הקטן ביותר שנדרש בכל תחנה סיסמית על מנת למדוד את אותם דברים?

1
שאלה #16278
done

הנתונים הדרושים לאתר את מוקד רעידת אדמה (ה-epicenter) לא מתקבלים בתחנה סיסמית בודדת. מה מספר התחנות הקטן ביותר שנדרש על מנת לקבוע את מיקום המוקדם?

1
שאלה #16279
done