Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r


בדיאגרמה רואים סלעים של בזלת. בחלק התחתון (B) יש חתך עמודי של בזלות שנמצאות ביבשה. בחלק התחתון של התחתון של החתך יש את הבזלות העתיקות יותר. בחלק העליון של החתך יש את הבזלות הצעירות יותר. הגילים נמדדו עם שיטות לקביעת גיל אבסולוטי. בכל הסלעים הצבועים באפור הכיוון המגנטי הפוך (הצפון המגנטי בסלעים מכוונים לדרום של היום). בכל הסלעים הצבעונים, הצפון המגנטי ששמור בסלעים דומה לכיוון של היום (הצפון המגנטי בסלעים מכוונים לצפון של היום). בחלק העליון של הדיאגרמה (A) יש קרון אוקיאני. המיפוי של הקרום האוקיאני התבצע על-ידי שיטות מגנטיות. הצבע בחלק העליון והתחתון מייצגים את אותם הגילאים (אדום=אדום, כתום=כתום וכו'). התבנית הבולטת שרואים בקרום האוקיאני בחלקה העליונה של הדיאגרמה נוצרה עקב:

1
שאלה #16270
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

מה לא שייך להרי געש בהוואי?

1
שאלה #16271
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!


בדיאגרמה יש חתך דרך מספר מבנים על קרקעית האוקיאנוס. איזה מבנה הוא ATOLL:

1
שאלה #16272
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!


ישנן 5 תמונות של מדענים חשובים שקידמו את הבנת הגיאולוגיה של כדור הארץ. הגיאולוג שהצליח לעבור מרעיון נדידת היבשות ל- SEA FLOOR SPEADING (Seafloor spreading) ונתן עדויות חדשות ומנגנון לתופעה וגרם לזה שתוך מספר מועט של שנים הבינו ש- PLATE TECTONICS מסביר את רוב העדויות הגיאולוגיות הידועות היה:

1
שאלה #16273
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

בדיאגרמה ה- BENIOFF ZONE נמצא באזור:

1
שאלה #16274
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

ה- EMPEROR SEAMOUNTS ואיי הוואי מעידים על:

1
שאלה #16275
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

מהו קצב תנועת הפלטות?

1
שאלה #16276
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

ב- PLATE TECTONICS אזור של CONVERGENT BOUNDARIES:

1
שאלה #16277
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!


בדיאגרמה רואים את הדברים העיקרים שנמדדים בתחנה סיסמית. מה מספר הסיסמוגרפים הקטן ביותר שנדרש בכל תחנה סיסמית על מנת למדוד את אותם דברים?

1
שאלה #16278
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

הנתונים הדרושים לאתר את מוקד רעידת אדמה (ה-epicenter) לא מתקבלים בתחנה סיסמית בודדת. מה מספר התחנות הקטן ביותר שנדרש על מנת לקבוע את מיקום המוקדם?

1
שאלה #16279
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!