Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה נכון לגבי הטיפול בCMV?

1
done
by
מיין לפי

איזה מזיהומים הבאים נגרם בעקבות רעלן של S.auereus?

1
done
by
מיין לפי

מהי הפעילות של קואגולאז?

1
done
by
מיין לפי

סמנו את המשפט הנכון לגבי S.aureus

1
done
by
מיין לפי

מה לא נכון לגבי ניסריה גונוריאה?

1
done
by
מיין לפי

לאחר התפרצות של פסאודומונאס עמיד ב5 חולים במחלקת טיפול נמרץ, האחות האפידימיולוגית דגמה את המטופלים ורצתה לבדוק האם הייתה העברה של העמידות בין החולים. כל הבאים הן שיטות אפשריות לבדיקה זו, *למעט*?

1
done
by
מיין לפי

מי מבין מנגנוני החדירה הבאים אינו משויך לחיידק הנכון?

1
done
by
מיין לפי