Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה ניתן להגיד על הזנה מינרלית?

1
done
by
מיין לפי

מה הפתרון האפשרי לדישון הכימי ולזיהום הסביבתי הנוצר ממנו?

1
done
by
מיין לפי

מה נכון להגיד על הנצר?

1
done
by
מיין לפי

מה נכון לגבי קליפת הגזע?

1
done
by
מיין לפי

מה נכון לגבי הגזע

1
done
by
מיין לפי

מה ניתן להגיד על תמיסה המכילה 1 מולר של סוכר לעומת מים מזוקקים?

1
done
by
מיין לפי

מה ניתן להגיד על מומס במים ובמעטפת המים סביבו

1
done
by
מיין לפי

אצה גדלה בסביבה בה פוטנציאל המים הוא -0.5 MPA . האצה הועברה לתמיסה שפוטנציאל המי שלה הוא -0.1 MPA . מה פוטנציאל המים, המומסים והלחץ של האצה מיד לאחר ההעברה?

1
done
by
מיין לפי

הכין מצויים האזימים של סינתזת הצלולוז בזמן שהם פעילים?

1
done
by
מיין לפי

מה ניתן להגיד על הפולימרים המצויים בדופן התא הצמחי?

1
done
by
מיין לפי