Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

חלבונים ממברנליים פריפריאליים הינם:

1
done
by
מיין לפי

מה נכון לגבי חומצות שומן?

1
done
by
מיין לפי

האנזים כימוטריפסין הינו :

1
done
by
מיין לפי

סמנו את ההיגד הנכון המתייחס למודל ההתאמה המושרית (model fit induced)

1
done
by
מיין לפי

דוגמת אנזים הומוטרימרי במשקל של kDa 54 הורצה באלקטרופרזה על גבי ג'ל פוליאקרילאמיד בנוכחות SDS ומרקפטואתנול. סמנו את התשובה הנכונה ביותר.

1
done
by
מיין לפי

אנזים בעל מספר מחזור )kcat )של 0.15 לשנייה ומשקל מולקולרי של KDa 32.5 הוסף למבחנת ראקציה המכילה ריכוז גבוה מאוד של סובסטרט. סמנו את התשובה הנכונה:

1
done
by
מיין לפי

האנזים הפרוטאוליטי כימוטריפסין מסוגל לבקע פוליפפטיד גם אחרי חומצות האמינו גליצין, טריפטופן וואלין. איזה מההיגדים להלן נכון?

1
done
by
מיין לפי

מה אינו נכון לגבי החומצה האמינית ציסטאין?

1
done
by
מיין לפי

חלבוני ממברנה אינטגרליים:

1
done
by
מיין לפי

מי מבין שיטות הפרדת החלבונים הבאות אינה מבוססת על גודל?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי