Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

עלות שולית ) mc ( היא ?

1
done

ככול שננוע משמאל לימין על גביי עקומת תמורה קלאסית... מה מהבאים נכון?

1
done

חברת בנייה מתלבטת אם להיכנס במהלך השנה לפרוייקט בנייה חדש, כדי לבחון את העלות של הפרוייקט החדש אלו מהעלויות הבאות הייתם ממליצים לחברה לבדוק?

1
done

דינה בהכשרתה היא אחות טיפול נמרץ והיא טוענת שהיא פוטרה מכיוון שמס' המחלקות טיפול נמרץ צומצם לאחרונה בארץ. בהנחה וטענתה נכונה, מה מהבאים נכון?

1
done

דינה בהכשרתה היא אחות טיפול נמרץ והיא טוענת שהיא פוטרה מכיוון שמס' המחלקות טיפול נמרץ צומצם לאחרונה בארץ. בהנחה וטענתה נכונה, מה מהבאים נכון?

1
done

האם המשק יכול להימצא מחוץ לעקומת התמורה שלו?

1
done

האם ניתן לייצר מחוץ לעקומת התמורה?

1
done

במשק סגור האם ניתן לצרוך מעבר לעקומת התמורה?

1
done

אלו מבין הגורמים הבאים אינם מהווים את אחת ההנחות לתחרות משוכללת?

1
done

איזה מהשווקים הבאים הוא משוכלל יותר?

1
done