Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

הגישה העולה מהרעיונות האוטופים כלפי העיר, במחצית הראשונה ש המאה של:

1
done
by
מיין לפי

רעיון "עיר גנים" של הווארד נתפס במסורת התכנון המודרנית כאוטופית

1
done
by
מיין לפי

תפקיד החגורה הירוקה (GREEN BELT) בעיר הגנים:

1
done
by
מיין לפי

שלושת הצעדים לתהליך התכנון אותם תובע גדס (Gaddes) הם:

1
done
by
מיין לפי

הרעיון המרכזי של תנועת העיר היפה (City Beautiful Movment) גורס כי:

1
done
by
מיין לפי

רעיון יחידת השכנות של קלרנס פרי (1920)

1
done
by
מיין לפי

מודל העיר הקורנת של לה-קורבוזיה הוא מודל של עיר:

1
done
by
מיין לפי

אמנת אתונה כוללת:

1
done
by
מיין לפי

הסכמה הכלכלית-תפעולית של עיר הגנים, שהוצעה על-ידי הווארד, מבוססת על כך ש:

1
done
by
מיין לפי

במודל העיר הקורנת של לה קורבוזיה, מאפייני העיר הם:

1
done
by
מיין לפי