Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

כאשר משווים בין מתכות לפולימרים ניתן לומר

1
done
by
מיין לפי

2. פרמטרי תא היחידה במבנה הקסגונלי (hexagonal) כוללים:

1
done
by
מיין לפי

3. מערכת החלקה (Slip system, Glide system):

1
done
by
מיין לפי

4. מקררים פלדות בעלות מבנים קריסטלוגרפיים שונים לטמפרטורה נמוכה. באיזה מהפלדות צפוי להתקבל מעבר משיך/פריך עם ירידת הטמפרטורה?

1
done
by
מיין לפי

5. גודל הגרעינים במתכת:

1
done
by
מיין לפי

6. הקשר בין המאמץ לעיבור בתחום האלסטי הוא בדרך כלל:

1
done
by
מיין לפי

7. העלאת טמפרטורת המתיחה בפלדה:

1
done
by
מיין לפי

8. תופעת הצוואר מתרחשת:

1
done
by
מיין לפי

10. עקומת S/N מייצגת קשר בין מאמץ:

1
done
by
מיין לפי

11. קצב הזחילה בעומס קבוע :

1
done
by
מיין לפי