Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

להלן שתי טענות- טענה I -אחד החסרונות של גישת התכנון המבוססת על צרכים הוא שהיא מנציחה אי שוויון בהקצאת שירותים. טענה II -אחד היתרונות של גישת התכנון המבוססת על שימוש בפועל הוא שהיא קלה ליישום.

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

להלן מספר טענות לגבי שיטות לחיזוי ביקושים. קבעו איו מהטענות הבאות נכונה.

1
done
by
מיין לפי

הניחו כי לייצור Y דרושים 0.5 יחידות K וגם 0.25 יחידות L. ידוע כי עבור צירוף נתון של Kו-L, הוספת יחידת L (בהינתן שK ללא שינוי) מגדילה את התפוקה הכוללת ב4 יחידות. מכאן נובע שעבור צירוף זה של גורמי הייצור:

1
done
by
מיין לפי

להלן מספר טענות לגבי גישות לחיזוי כוח אדם. קבעו איזו מהטענות נכונה:

1
done
by
מיין לפי

הניחו כי מספר האשפוזים בבית החולים צפוי לגדול ב 8% ומשך האשפוז הממוצע צפוי לעלות ב 5% . לאור זאת:

1
done
by
מיין לפי

הניחו כי פונקציית הייצור של ניתוחי לייזר לעיניים במרפאה איזורית היא מהצורה Y = 4K + L , בהנחה שיש צורך להרחיב את שירותי ניתוחי העיניים באיזור, עומדות בפני "מתכנן מרכזי" שתי חלופות: חלופה א'- להגדיל את מספר מכשירי הלייזר במרפאה הקיימת. חלופה ב'- לפתוח מרפאה חדשה.

1
done
by
מיין לפי

בשל גל עלייה גדול צפוים צרכי האשפוז במדינה לעלות בשיעור ניכר. מתכן א- קובע כי יש לחזות מהו הפיזור הצפוי של העולים בחלקי הארץ השונים ובהתאם להיערך להגדלת מסםר מיטות האישפוז בבתי החולים. מתכנן ב- קובע כי על המערכת להיערך להגדלת מספר מיטות האישפוז בבתי החולים בהאתם לתחזית הפיזור של העולים כמו גם לשנות את הפיזור הקיים כך שישפר את נגישות האוכלוסייה באיזורי הפריפריה לשירותי האשפוז. קבעו איזו מהטענות נכונה:

1
done
by
מיין לפי

להלן מספר טענות לגבי הגישות לחיזוי המשאבים הדרושיםץ קבעו איזו מהן אינה נכונה:

1
mood
by
מיין לפי

הניחו כי פענוח בדיקת מעבדה מתבצע כיום במרכז רפואי יחיד בדרום. לפנות בדיקת מעבדה אחת (Y) דרושים 0.5 יחידות K או 0.25 יחידות L. בהנחה שיש צורך להרחיב את שירותי פענות בדיקות המעבדה, עומדות בפני "מתכנן מרכזי" שתי חלופות: א- להגדיל את מספר יחידות ההון במרכז רפואי מתקדם. ב- לפתוח מרכז חדש.

1
done
by
מיין לפי

להלן 3 טענות: 1. אחד ההסברים לחוסר בכוח אדם הוא תופעת הביקוש המושרה. 2. אחד ההסברים לחוסר בכוח אדם הוא שהתכנון מתעלם מהשפעות מאקרו-כלכליות. 3. אחד ההסברים לחוסר בכוח אדם הוא שהתכנון אינו רציף וארוך טווח.

1
done
by
מיין לפי