Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

טיפול המיידי  הנכון לנפגעי כולרה הוא:

1
done
by
מיין לפי

איזה מנגנון /פקטור אלימות אינו מאפשר התמודדות של הפתוגן עם נוגדני המאכסן?

1
done
by
מיין לפי

באיזה שלב מהשלבים הבאים החיידק גדל בנפחו?

1
done
by
מיין לפי

שני חיידקים בעלי זמני דור שונים גודלו בתרבית אחת. לחיידק A זמן דור של 40 דק' ולחיידק B זמן דור של 20 דק'. אם בתחילת הגידול לשני סוגי החיידקים תרומה זהה לעכירות, פי כמה תגדל העכירות כעבור 80 דקות?

1
done
by
מיין לפי

בתהליך סינתזת הפפטידוגליקן נוצר קשר בין ה- D-Ala ה"לפני אחרון" של תת היחידה הבסיסית החדשה ל DAP (או לליזין) של תת יחידה קיימת. בתהליך זה משתחרר ה-D-Ala האחרון של תת היחידה החדשה.
מנגנון סינתזה זה מאפשר: 

1
mood
by
מיין לפי

בשיטת צביעה - acid fast חיידקי Mycobacterium נצבעים באדמדם-ורוד משום ש:

1
done
by
מיין לפי

מי מהבאים אינו virulence factor מובהק:

1
done
by
מיין לפי

חוקר גידל תרבית נוזלית של חיידקים. בשלב הגידול האקספוננציאלי (O.D.600=0.2) דגם החוקר 50uL לספירה חייה.
מספר ה-CFU לא יושפע מ:

1
done
by
מיין לפי

אטנואציה באופרון הטריפטופן מבקרת את:

1
done
by
מיין לפי

בתהליך של טרנסדוקציה כללית

1
done
by
מיין לפי