Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

כיצד נבצע מעבר מנתיב אחד לנתיב אחר?

1
done
by
מיין לפי

מהו סדר הפעולות לעצירה או לחנייה?

1
done
by
מיין לפי

מהי הבעיה העיקרית העומדת לפני הנהג בהתקרבו אל צומת?

1
done
by
מיין לפי

כיצד יתמודד הנהג עם עומס הפעולות שעליו לבצע בהתקרבו לצומת?

1
done
by
מיין לפי

כיצד משפיע ריבוי התמרורים המוצבים לפני צומת על תגובת הנהג?

1
done
by
מיין לפי

כדי להשלים עקיפה בבטיחות, על העוקף:

1
done
by
מיין לפי

מהו הסיכון העיקרי בהתקרבות לצומת בכביש רטוב?

1
done
by
מיין לפי

איך משפיעה התנהגותו של הולך הרגל על הנהג באזור הצומת?

1
done
by
מיין לפי

מה הן הסכנות והבעיות המיוחדות בחציית צמתים?

1
done
by
מיין לפי

ציין את המשפט הנכון לגבי התנהגות הולכי רגל סמוך לצומת:

1
done
by
מיין לפי