Think, Solve, and Learn אתה יודע 0/337

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

באיזה אתר בנייה יש להתקין ארגז עזרה ראשונה

(20 נק') - שאלה #4035

מהו מתח נמוך מאוד באתר בנייה?

(20 נק') - שאלה #4044

כיצד יש לחבר את החיזוקים האלכסוניים בפיגום זקפים?

(20 נק') - שאלה #4075

לפי תקנות בטיחות בעבודה(עבודה על גגות שבירים או תלולים)מי מוגדר "עובד מקצועי"(תשובה מורכבת)?

(20 נק') - שאלה #4141

בעבודה במקום מוקף(סגור כגון בור ביוב וכדו') מודדים את האוויר כדי (תשובה מורכבת)

(20 נק') - שאלה #4325