search
by מיכאל ניר
מיכאל ניר
(ד) לא ייעשה שימוש בסולמות ניידים או נישאים, אלא אם כן הם עומדים בדרישות התקן הישראלי, ת"י 1847; הוראה זו לא תחול על סולם מתכת בפיגום זקפים כהגדרתו בתקנות עבודות בניה המשמש למעבר בין רבדים שונים וכן על סולם עץ המשמש למעבר בין מיפלסים שונים בעבודות בניה ובלבד שבסולם העץ מתקיימות דרישות אלה: (1) אם ארכו עולה על 2 מטרים, יחוזק בכל 1.5 מטר לפחות על ידי ברגי קשירה או על ידי חיזוקי עץ אחוריים; (2) זקף שלו יהיה בעל שטח חתך שלא יפחת מ-45 סנטימטרים רבועים ומידתו הקטנה לא תפחת מ-4.5 סנטימטרים; סיביו יהיו ישרים ככל האפשר, וכיוונם מקביל בקירוב לארכו של הזקף; (3) שלבי הסולם יהיו בחוזק מתאים, נתונים היטב בתוך הזקפים או תמוכים על ידי גזרי עץ המחוברים היטב לזקפים משלב לשלב; (4) לא יחסר שלב בסולם, ולא יהיה שלב משלביו לקוי; המרחק בין השלבים יהיה אחיד: לא יפחת מ-30 סנטימטרים ולא יעלה על 35 סנטימטרים, ולא יהיה שלב משלביו של הסולם מחובר לזקף אלא במסמרים או באמצעי חיבור נאותים.
לפני 5 חודשים
1