Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

1. גידול במוח הגורם לעלייה בקצב הירי של נוירונים בעלי אוסמורצפטורים יגרום ל:

1
done
by
מיין לפי

2. קצב הפינוי הכלייתי של קריאטנין הוא 8 ליטר לשעה. קצב הפינוי הכלייתי של חומר X הוא 2 ליטר לשעה ושל חומר Y הוא 10 ליטר לשעה. ניתן להניח כי:

1
done
by
מיין לפי

3. מוטציה הגורמת לחוסר פעילות של תעלות המים בצינורות המאספים (collecting ducts) תגרום ל:

1
done
by
מיין לפי

4. אופיין קוטרנספורטר נתרן/כלוריד בתאי ביצית של צפרדע ושטיפת התא ביונים אלו לוותה במעבר זרם, ניתן לשער כי הסטויכומטריה של הטרנספורטר היא:

1
done
by
מיין לפי

5. הזרקת אלדוסטרון, שתגרום לעליית רמתו בדם תגרום לשינויי הספיגה הבאים:

1
done
by
מיין לפי

6. תרופה לטיפול בסוכרת המגבירה את הפרשת הגלוקוז בשתן תגרום ל?

1
done
by
מיין לפי

7. הזרקת תרכובות כספית המעכבות את תעלות המים בחלק היורד של ענבית הנלה תגרום בעיקר ל :

1
done
by
מיין לפי

8. עיכוב משאבת הפרוטונים באפיתל הקיבה יגרום ל :

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

9. בתאי כלייתו של אי.טי מתרחש מעבר כסף אקטיבי, מעבר הכסף נעצר כאשר רמת ATP תוך תאית יורדת ניתן להניח כי הטרנספורטר הוא:

1
done
by
מיין לפי

10. נבדק קצב ההוצאה של סידן מציטופלזמת התא וכניסתו האקטיבית ל-ER. נמצא כי הוצאתו מהציטופלזמה תלויה בנתרן חוץ תאי והכנסתו ל-ER מעוכבת ע"י ירידה ברמת הATP ניתן להניח כי המערכות המעורבות הן:

1
done
by
מיין לפי