Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

  • «
  • 1
  • »
help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

הקשר בין תא עצב לתא השריר:

1
done
by
מיין לפי

2. איזה מהמשפטים הבאים אודות שחרור סינפטטי במערכת העצבים המרכזית נכון:

1
done
by
מיין לפי

3. הרישום המצורף מתאר שינויים במתח הממברנה עם הזמן, בתגובה לחומר כימי לא ידוע. תשובה מה מהמשפטים הבאים נכון?

1
done
by
מיין לפי

4. מה מהמנגנונים הבאים יכול לגרום לעיכוב של התא הפוסט-סינפטי? תשובה

1
done
by
מיין לפי

5. התרשים המצורף מתאר תגובה לסדרה של פוטנציאלי פעולה. מה מהמשפטים נכון? תשובה

1
done
by
מיין לפי

6. איזה מהמשפטים הבאים אודות המכנו-רצפטורים למגע בעור נכון? תשובה

1
done
by
מיין לפי

7. תחושת הכאב מאופיינת ע"י:

1
done
by
מיין לפי

8. הגופיף הכישורי (muscle spindle): תשובה

1
done
by
מיין לפי

9. איזו מהתופעות הבאות מוסברת ע"י פלסטיות של קליפת המוח? תשובה

1
done
by
מיין לפי

10. מהי יחידה מוטורית? תשובה

1
done
by
מיין לפי
  • «
  • 1
  • »