Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

2. תקציבה של עומר הוא 75 מיליון ₪ בשנה ל8,600 תושבים. המקור הגדול לכסף זה הוא:

1
done
by
מיין לפי

3. בין הדברים שקיבל על עצמו ראש מועצת עומר כעמידה בראש המכללה בבאר שבע ראוי לציין את חונכותו לראש מועצת חורה ד"ר נבארי:

1
done
by
מיין לפי

4. בסולם הסוציו - אקונומי הלאומי עומדת עומר בין שלושת היישובים בראש הסולם ב אשכול 10?

1
done
by
מיין לפי

5. מים מושבים ממרכז טיהור השייך למועצת עומר מאפשר ליישוב מראה 'צפוני' ירוק?

1
done
by
מיין לפי

6. בחירתן של חברות ההייטק במשך שנים באזור התעשייה של עומר העידה כי 'הצלחה מבקשת לחבור להצלחה'. פארק ההייטק החדש בבאר שבע מבקש לשנות דימוי זה?

1
done
by
מיין לפי

7. מועצה אזורית אשכול מבקשת להגדיל את אוכלוסייתה. בולטים בין יישובי השומר הצעיר הוותיקים הם היישובים הדתיים החדשים בחלוציות?

1
done
by
מיין לפי

8. אריאל שרון כראש ממשלה דחף להקמת החלוציות כדי למנוע חילופי חולות חלוצה בגושי ההתיישבות בשטחי יהודה ושומרון

1
done
by
מיין לפי

9. בחלוציות מצאנו כי למרות הריחוק תהיה היוממות לעבודה מרכיב מרכזי בתעסוקה.

1
done
by
מיין לפי

10. גידולי החממות והגזר בשדות בני נצרים מעידים כי חקלאי גוש קטיף בחרו להתמיד ולהישאר חקלאים?

1
done
by
מיין לפי

מוזיאון ימית במושב דקל מבקש לשמר את סיפור חלוצי פתחת רפיח שעלו להתיישבות בשליחות ממשלת ישראל ליצור חיץ בין רצועת עזה למצרים?

1
done
by
מיין לפי