Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

לגבי מה חלוקים האידיאליזם והריאליזם?

1
done
by
מיין לפי

איזה מהמשפטים הבאים מביע ידע אפוסטריורי?

1
done
by
מיין לפי

אם בהיסק כלשהו המסקנה נובעת בהכרח מהנחותיה, אזי איזה מהקביעות הבאות יתכן ואיננה נכונה?

1
done
by
מיין לפי

איזה רעיון לפתרון בעיית האחדות בריבוי לא ניתן למצוא בקרב ההוגים הקדם-סוקרטיים?

1
mood
by
מיין לפי

מה מתחייב לדעת פרמנידס מהקביעה ״היש ישנו והאין איננו״?

1
done
by
מיין לפי

כיצד פרדוקס אכילס והצב מוכיח שאין תנועה במציאות?

1
done
by
מיין לפי

מהו פתרונו של סוקרטס לבעית הידיעה של מנון?

1
done
by
מיין לפי

מהי ׳אידיאה׳ בתורת אפלטון?

1
done
by
מיין לפי

מה מאפיין את תורת החומר של אפלטון?

1
done
by
מיין לפי

מדוע אריסטו הוא ״ריאליסט״?

1
done
by
מיין לפי