Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מהו כלל ההיסק של הדדוקציה הבאה: ״הנחה 1: אם נתי לא-רעב אז פריס היא בירת קנדה; הנחה 2: פריס היא לא בירת קנדה; מסקנה: נתי רעב״?

1
done
by
מיין לפי

כיצד מכונה הטענה לפיה לא ניתן לעולם להסיק את תקפותם של כללים מאיסוף פרטים?

1
done
by
מיין לפי

על פי פרדוקס העורבים של קרל המפל

1
done
by
מיין לפי

השלימו: ,________( על פי קרל המפל אינדוקציה מדעית הנה איסוף מדעי של עובדות ( 1)_________ ל ( 2 אשר בכוחן להפריך או ( 3)_______ היפותזה.

1
done
by
מיין לפי

מדוע קרל פופר סבור שחשיבה מדעית היא דדוקטיבית ולא אינדוקטיבית?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

מהו המונח המציין ידע שאמיתותו איננה תלויה בנסיון?

1
done
מועד א', סמסטר ב' 2019
by
מיין לפי

כיצד נקרא היסק המסיק כלל מתוך פרטים?

1
done
מועד א', סמסטר ב', 2019
by
מיין לפי

מהו המונח המציין 'ידיעה'?

1
done
מועד א', סמסטר ב', 2019
by
מיין לפי

מה מציין המונח היווני 'arche'?

1
done
by
מיין לפי

מהי 'אפיסטמולוגיה'?

1
done
by
מיין לפי