Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

את סימון נקודת הדיקור יש לבצע:

1
שאלה #6560
done

פיזור תערובת אספלטית בזמן הגשם

1
שאלה #6561
done

אחוז הביטומן בתערובת התשתית יהיה:

1
שאלה #6562
done

בעבודות שתית ומילוי מחומרים טבעיים נבדוק דירוג וגבולות סומך של החומר כדי:

1
שאלה #6563
done

משקל מדגם מייצג של חומר מילוי נקבע לפי:

1
שאלה #6564
done

על הקבלן לבצע את הוראות המפקח (או מנהל הפרויקט מטעם המזמין) כל זמן ש:

1
שאלה #6565
done

מיגון אפיק ומדרון התעלה יבוצע בהתאם ל:

1
שאלה #6566
done

כל זמן שהמפעל מציג אישור תקן בר תוקף

1
שאלה #6567
done

אינדקס פלסטיות בחומר הסלילה נמדד לפי:

1
שאלה #6568
done
done

ע"מ להשיג אחידות בחומר המובא מחפירה למילוי יש:

1
שאלה #6569
done
done