Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

את סימון נקודת הדיקור יש לבצע:

1
done
by
מיין לפי

פיזור תערובת אספלטית בזמן הגשם

1
done
by
מיין לפי

אחוז הביטומן בתערובת התשתית יהיה:

1
done
by
מיין לפי

בעבודות שתית ומילוי מחומרים טבעיים נבדוק דירוג וגבולות סומך של החומר כדי:

1
done
by
מיין לפי

משקל מדגם מייצג של חומר מילוי נקבע לפי:

1
done
by
מיין לפי

על הקבלן לבצע את הוראות המפקח (או מנהל הפרויקט מטעם המזמין) כל זמן ש:

1
done
by
מיין לפי

מיגון אפיק ומדרון התעלה יבוצע בהתאם ל:

1
done
by
מיין לפי

כל זמן שהמפעל מציג אישור תקן בר תוקף

1
done
by
מיין לפי

אינדקס פלסטיות בחומר הסלילה נמדד לפי:

1
done
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

ע"מ להשיג אחידות בחומר המובא מחפירה למילוי יש:

1
mood
done
by
מיין לפי