Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

באותה סדנא ממוקדת למנהלים העוסקת במשימות של הפרויקט, במה תתמקד?

1
שאלה #7127
mood

ההנהלה צריכה ליישם SOX בחברה. מהי תרומתה של מערכת המידע לנושא?

1
שאלה #7128
done

רישום המאגר ברמו"ט, מה ההשפעה על עבודתו של המנמ"ר?

1
שאלה #7129
done

הצעת להקים מחלקות QA וMP אבל ההנהלה מתנגדת בטענה שזה דורש הוצאה גבוה מדי לפרויקט שהוא קצר יחסית. מה תמליץ?

1
שאלה #7130
done

עליך להכין מסמך RFP. מטרה עיקרית: לאפשר למציעים להבין את מורכבות המערכת ולספק מידע להכנה של הצעת מחיר. מה תהיה רמת הפירוט?

1
שאלה #7131
sentiment_very_satisfied

לאחר שלב ה Gap-Anlysis, מה יש לעשות?

1
שאלה #7132
done

באיזו דרך תשתמש כדי לארגן לעצמך את כל הידע שהצטבר במהלך הפרוייקט?

1
שאלה #7133
done

Adi Mazar

Adi Mazar
יותר מ-6 חודשים
זה לא PM BOK?
0

Adi Shraga

Adi Shraga
יותר מ-6 חודשים
מצטרפת לתהייה... מישהו יודע להסביר?
1

Hagar Bar-Eli

Hagar Bar-Eli
יותר מ-6 חודשים
PMBOK זה סטנדרטים קיימים לעומת הרישומים שאלה דברים שלומדים תוך כדי ולכן הידע שהצטבר במהלך הפרויקט..
0

מנכ״ל החברה הודיע לך שלא ישתתף בוועדת ההיגוי מאחר והוא סומך עליך ושתעדכן אותו בסוף הפרויקט. עד אז תסגור הכל עם מנהל הכספים. מה תעשה?

1
שאלה #7134
done

במקביל לניהול הפרויקט, מתנהל תהליך של שינוי ארגוני, כי המשתמשים עוברים ממערכת מותאמת אישית לחבילת תוכנה חדשה. מה תעשה בתחילת ה- gap analysis?

1
שאלה #7135
done

החלטת להפעיל גם מערכת SCM אל מול הלקוחות והספקים גם הקבועים וגם המזדמנים. הכוונה היא לקשר את האוכלוסיות החיצוניות, להעביר ולקבל נתונים ולעבוד ישירות מול מערכת המידע של המפעל. מה נדרש מן המשתמשים החיצוניים:

1
שאלה #7136
done