Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

באותה סדנא ממוקדת למנהלים העוסקת במשימות של הפרויקט, במה תתמקד?

1
done
by
מיין לפי

ההנהלה צריכה ליישם SOX בחברה. מהי תרומתה של מערכת המידע לנושא?

1
done
by
מיין לפי

רישום המאגר ברמו"ט, מה ההשפעה על עבודתו של המנמ"ר?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

הצעת להקים מחלקות QA וMP אבל ההנהלה מתנגדת בטענה שזה דורש הוצאה גבוה מדי לפרויקט שהוא קצר יחסית. מה תמליץ?

1
done
by
מיין לפי

עליך להכין מסמך RFP. מטרה עיקרית: לאפשר למציעים להבין את מורכבות המערכת ולספק מידע להכנה של הצעת מחיר. מה תהיה רמת הפירוט?

1
done
by
מיין לפי

לאחר שלב ה Gap-Anlysis, מה יש לעשות?

1
done
by
מיין לפי

באיזו דרך תשתמש כדי לארגן לעצמך את כל הידע שהצטבר במהלך הפרוייקט?

1
done
by
מיין לפי
by Adi Mazar
Adi Mazar 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 15
זה לא PM BOK?
by
by Adi Shraga
Adi Shraga 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 50
מצטרפת לתהייה... מישהו יודע להסביר?
by
by Hagar Bar-Eli
Hagar Bar-Eli 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
PMBOK זה סטנדרטים קיימים לעומת הרישומים שאלה דברים שלומדים תוך כדי ולכן הידע שהצטבר במהלך הפרויקט..
by

מנכ״ל החברה הודיע לך שלא ישתתף בוועדת ההיגוי מאחר והוא סומך עליך ושתעדכן אותו בסוף הפרויקט. עד אז תסגור הכל עם מנהל הכספים. מה תעשה?

1
done
by
מיין לפי
by martin abadi
martin abadi 3 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
ירין יא רך כמו פירה, מעמית ומרטין
by

במקביל לניהול הפרויקט, מתנהל תהליך של שינוי ארגוני, כי המשתמשים עוברים ממערכת מותאמת אישית לחבילת תוכנה חדשה. מה תעשה בתחילת ה- gap analysis?

1
done
by
מיין לפי

החלטת להפעיל גם מערכת SCM אל מול הלקוחות והספקים גם הקבועים וגם המזדמנים. הכוונה היא לקשר את האוכלוסיות החיצוניות, להעביר ולקבל נתונים ולעבוד ישירות מול מערכת המידע של המפעל. מה נדרש מן המשתמשים החיצוניים:

1
done
by
מיין לפי