Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מהי משמעות הסימון ב-30 ?

1
done
by
מיין לפי

.כמה ימים לאחר יציקתו מגיע הבטון לחוזק של %100 ?

1
done
by
מיין לפי

מהו עומס עבודה בטוח לאביזרי הרמה המשמשים בעגורן?

1
done
by
מיין לפי
by Евгений Власов
Евгений Власов 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
מה נעשה עם רצועות הרמה קרועות
by
by Евгений Власов
Евгений Власов 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
האם מותר לקצר שרשרת
by

4 .כיצד נדרש להתייחס לניתוק כבל של עגורן נייד במהלך העבודה, ללא נפגעים בגוף או בנפש ובלי נזק לרכוש? א. כאל מקרה מסוכן המחייב דיווח למפקח עבודה אזורי. ב. כאל תאונת עבודה שאינה מחייבת דיווח למפקח עבודה אזורי. ג. כאל אירוע שאינו נחשב תאונת עבודה, אבל מחייב דיווח למזמין העבודה. ד. כאל אירוע שאינו נחשב תאונת עבודה ואינו מחייב דיווח לשום גורם.

1
done
by
מיין לפי

5 .מהי אחריותו של מבצע הבנייה לגבי הקמה, שימוש והפעלה של עגורני צריח?

1
done
by
מיין לפי

נתונה תכנית. שאלה 6 מתייחסת לתכנית זו. איור לשאלה 6 :תכנית עבודה 6 .איזו קורה מסומנת בצד שמאל בתכנית שלעיל?

1
done
by
מיין לפי
by רון אזמה
רון אזמה 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
יש פה טעות, עובי הקורה רשום 20 סמ.
by

7 .מה מציין הסימן W1 בקטע התכנית שבאיור?

1
done
by
מיין לפי

8 .יש להקים קיר תומך מסביב למגרש, כדי שיהיה אפשר לחפור חפירה בעבור קומות תת-קרקעיות. מהו סדר שלבי הביצוע?

1
done
by
מיין לפי

0 .אתר בנייה נמצא בפינה של שני רחובות, שהתנועה בהם מכוונת בעזרת רמזורים. היכן יש למקם את שער הכניסה לאתר?

1
mood
by
מיין לפי

9 .לפי המפרט יש לצבוע את החלונות והדלתות, העשויים עץ, בארבע שכבות צבע: שתי שכבות צבע בסיס ושתי שכבות צבע עליון. כיצד מתבצעת הצביעה?

1
done
by
מיין לפי