Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מדוע התפיסה אינה מושלמת אצל תינוקות קטנים?

1
done
by
מיין לפי

חוקר מעוניין לערוך מחקר הבודק כמה אינטראקציות עם המשפחה המורחבת יש לילדים בתקופת הקורונה. לשם כך הוא חוקר ילדים בני 3, 6, 9, 12, 15, ו-18, ומשווה בין הנתונים. איזה מערך מחקר עורך החוקר?

1
done
by
מיין לפי

אחד מילדי הגן נהג להתפרץ כמעט מידי יום באופן אלים על חבריו. השערת הפסיכולוגים הייתה כי התנהגותו נובעת מהעובדה שאימא שלו עישנה סמים קשים בזמן שהוא היה ברחמה. איזה משתנה יכול להסביר באופן הטוב ביותר את התנהגותו של הילד לפי פסיכולוגים אלו?

1
done
by
מיין לפי

מהו הרפלקס שתפקידו למנוע כניסת חפצים לפה שעלולים לגרום לחנק?

1
done
by
מיין לפי

מתי נעלמים רוב הרפלקסים אצל מרבית התינוקות?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

באיזה שלב של התפתחות השפה, ישנה שגיאה אופיינית של שימוש שגוי בפועל או בהטיה שלו (למשל: "אימא אוכלת אותי" במקום "אימא מאכילה אותי")?

1
done
by
מיין לפי

באיזה שלב של ההתפתחות הקוגניטיבית של פיאז'ה (Piaget), עיקר ההיכרות עם הסביבה נעשית באמצעות סכמות פשוטות?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

מאז התפרצות מגפת הקורונה, אדם מבוגר למד כי הטיפול במאושפזים כולל הנשמה. לאחר מספר חודשים, כשחלה ואושפז במחלקת קורונה, נאמר לו כי הטיפול בו לא יכלול חיבור למכונת הנשמה. הוא שאל את הרופאה מדוע אינו מקבל את הטיפול הרפואי הנדרש למצב שלו. באיזה תפקיד משתמש המטופל לפי מודל ההתפתחות הקוגניטיבית של פיאז'ה (Jean Piaget)?

1
done
by
מיין לפי

לפי התיאוריה של פיאז'ה (Piaget), מהו המושג המבטא את ההבנה של הילד כי חפצים ממשיכים להתקיים גם כאשר אין הם מצויים בטווח קליטתו החושית?

1
done
by
מיין לפי

ילדה ראתה על השולחן בקבוק ובו משקה בצבע שחור שיש בו בועות קטנטנות. למרות שלא הייתה תווית על הבקבוק, הילדה הבינה כי בבקבוק יש משקה קולה. באיזה מבנה קוגניטיבי השתמשה הילדה לפי מודל ההתפתחות הקוגניטיבית של פיאז'ה (Piaget)?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי