Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

1. בעת הפלגה במפרשית בלילה, אתה רואה מול חרטומך אורות כמתואר בתמונה 36, מה הפעולה הנדרשת?

0.83
שאלה #12213
done

2. מה הוא עשוי להיות אור לבן בודד לפני חרטומך?

1
שאלה #12214
done

3. מהו כלי השייט אשר מתואר בתמונה 39?

1
שאלה #12215
done

4. הבחנת באורות כמתואר בתמונה 46, מהו כלי השייט?

1
שאלה #12216
done

5. על פי אלו סימנים תזוהה הכניסה למרינה במדינת ישראל בהפלגה מהים?

1
שאלה #12217
done

6. איזה אורות יציג כלי שייט באורך 100 מטרים המוגבל בכושרו לתמרן, העושה דרכו במים ?

1
שאלה #12218
done

7. מה מסמן כלי שייט המציג אורות כמתואר בתמונה 61?

1
שאלה #12219
done

8. מהו כלי השייט המציג אורות כמתואר בתמונה 28?

1
שאלה #12220
done

9. מהו כלי השייט המציג אורות כמתואר בתמונה 8 ?

1
שאלה #12221
done

10. בפתח המעגנה בישראל מנצנצים שני מגדלורים )ירוק ואדום(, מה משמעותם?

1
שאלה #12222
done