Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

1. בעת הפלגה במפרשית בלילה, אתה רואה מול חרטומך אורות כמתואר בתמונה 36, מה הפעולה הנדרשת?

0.83
done
by
מיין לפי

2. מה הוא עשוי להיות אור לבן בודד לפני חרטומך?

1
done
by
מיין לפי

3. מהו כלי השייט אשר מתואר בתמונה 39?

1
done
by
מיין לפי

4. הבחנת באורות כמתואר בתמונה 46, מהו כלי השייט?

1
done
by
מיין לפי

5. על פי אלו סימנים תזוהה הכניסה למרינה במדינת ישראל בהפלגה מהים?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

6. איזה אורות יציג כלי שייט באורך 100 מטרים המוגבל בכושרו לתמרן, העושה דרכו במים ?

1
done
by
מיין לפי

7. מה מסמן כלי שייט המציג אורות כמתואר בתמונה 61?

1
done
by
מיין לפי

8. מהו כלי השייט המציג אורות כמתואר בתמונה 28?

0.83
done
by
מיין לפי

9. מהו כלי השייט המציג אורות כמתואר בתמונה 8 ?

1
done
by
מיין לפי

10. בפתח המעגנה בישראל מנצנצים שני מגדלורים )ירוק ואדום(, מה משמעותם?

1
done
by
מיין לפי