Discuss, Learn and be Happy חזרה לדיון

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

41. באיזה פריט נוסף נדרש לצייד ספינה פרטית באורך של 13 מטרים, המפליגה למרחק של 15 מייל מהחוף?

1
done
by
מיין לפי

42. בעת רכישת ספינה אתה מעוניין לברר באם היבואן מצייד את הספינה בהתאם לתקנות כושר השייט הישראלי, היכן תוכל למצוא את המידע על כך?

1
done
by
מיין לפי

43. מה נדרש על פי התקנות במידה ובספינה מבשלים בכיריים אש גלויה?

1
done
by
מיין לפי

44. מתי חובה על כלי שייט להדליק אורות דרך?

1
done
by
מיין לפי

45. כיצד תנהג עם שאריות מזון ושקיות זבל במרחק העולה על – 3 מיילים מהחוף?

1
done
by
מיין לפי

46. מה נכון לגבי חגורות הצלה?

1
done
by
מיין לפי

47. כלי שייט המציג סימן כמתואר בתמונה 84 ומפליג במרחק של כ-100 מטרים במקביל לקו החוף )שאינו חוף רחצה מוכרז(. מה קובע החוק לגביו?

1
done
by
מיין לפי

48. מהו המשפט הנכון ביחס לציוד הפירוטכני בספינה למסע בין לאומי?

1
done
by
מיין לפי

49. בכל כמה זמן, צריכה ספינה פרטית להיבדק לכושר שייט תקופתי?

1
done
by
מיין לפי

50. כיצד תנהג בעת חזרה עם ספינתך מחול, עם התקרבותך לישראל ומתחת לטווח של 25 מיילים מהחוף?

1
done
by
מיין לפי