Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

בפרוטקול ישיבת הנהלת החברה הציבורית נמסר: הוחלט בהנהלה לשלם למנכ"ל בונוס בגובה שתי משכורות אם תצליח החברה להגדיל את רווחיה ב20% בשנה.

1
done
by
מיין לפי

בפרוטוקול ישיבת הדירקטוריון של החברה הציבורית נמסר: החברה החליטה להרחיב את פעילויותיה ועל כן החליטה לשנות את סעיף "מטרות החברה" בתקנון ולרשום : "מטרת החברה היא לעסוק בכל עיסוק חוקי בהתאם לסעיף 31 (1) לחוק החברות."

1
done
by
מיין לפי

בפרוטוקול הנהלת החברה נרשם: לבקשת סמנכ"ל הכספים דנה הנהלה בתפקודו של מבקר החברה , שלדעת סמנכ"ל הכספים כתב ביקורת קשה ולא מוצדקת על הנהלת החברה בנושאי תנאים מיוחדים לעובדים בכירים. הנהלת החברה החליטה להפסיק את עבודתו של המבקר ולהוציא מכרז למבקר חדש.

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

בדירקטוריון חברה פרטית (שיש לה מספר בעלים) פרשו 4 דירקטורים, 2 מהם קרובי משפחה של הבעלים ושניים "חיצוניים" של היה להם קשר עסקי עם הבעלים. הדירקטוריון מינה 4 דירקטורים חדשים, לכולם יש קשר עסקי/משפחתי עם הבעלים. האם זה חוקי

1
done
by
מיין לפי

כנגד "העמותה למען הקשיש (ע"ר)" ברשות המקומית, הוגשה תביעה על ידי אחד התושבים. האם העמותה היא ישות משפטית שניתן להגיש נגדה תביעה משפטית.

1
done
by
מיין לפי

רשות המיסים הגישה כנגד "החברה בע"מ" תביעה פלילית בגין עבירת מס שעבר רואה החשבון של החברה (שבינתיים סיים את עבודתו בחברה) בהכינו את הדוחות הכספיים של החברה לשנה הקודמת. החברה טוענת כי היא איננה הכתובת לתביעה, ועל הרשות להגיש אותה אישית כנגד רואה החשבון.

1
done
by
מיין לפי

חברת גז שלחה עובד מקצועי ומנוסה של החברה להתקין מערכת בבית הלקוח. כעבור שבוע ארע פיצוץ בבית בו הותקנה המערכת והבית ניזוק, הסתבר שהמתקין התרשל ולא התקין את המערכת כהלכה. הדיירים לא היו בבית בעת האירוע ולא נפגע. הדיירים הגישו תביעה אישית כנגד המתקין.

1
done
by
מיין לפי

חברה פרטית בע"מ נקלעה למשבר ומונה לה כונס נכסים. החברה השאירה חובות של 20 מיליון ₪ ונכסיה עומדים על 10 מליון ₪ . לחברה 3 בעלי מניות לכל אחד הון מניות נקוב של 1 מיליון בעלי המניות פנו לכונס וביקשו שיכלול אותם ברשימת הנושים, שכן הם מחזיקים במניות שלהבנתם הן חוב של החברה כלפיהם.

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

הבורסה לניירות ערך בתל אביב )באנגלית: Tel Aviv Stock Exchange, ראשי תיבות TASE ) היא חברה פרטית בע"מ המהווה את הבורסה לניירות ערך היחידה הפועלת בישראל. 26 בעלי הבורסה, המכונים חברי הבורסה, הם בנקים ובתי השקעות גדולים. המסחר בבורסה נעשה באמצעות חברי הבורסה בלבד, אשר גובים עמלה בעבור השירותים שהם מספקים. פעילותה של הבורסה מוסדרת בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ,ורשות ניירות ערך מפקחת על פעילותה, כמו גם אוכפת את החוקים החלים על חברות ציבוריות.

1
done
by
מיין לפי

ארבל ואלון ממושב עין-ציץ התחילו לשווק יחד פקעות נרקיסים, ארבל היה המגדל והם השתמשו בבית האריזה שלו ואלון היה איש העסקים והשיווק. כעבור 3 שנים נקלעו למשבר ונוצר להם חוב לספקים של 2 מיליון ₪ .הנושים פנו לרשם השותפויות והסתבר שהם אינם רשומים כשותפות. הנושים שהכירו רק את אלון פנו לביהמ'ש ותבעו מאלון את כל חובם.

1
done
by
מיין לפי