Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

חוקר מעוניין לבחון האם אהבה קשורה לשביעות רצון מהחיים. לשם כך הוא מגדיר אהבה כ"רגשות וחוויות הקשורים לתחושה של חיבה עזה או אחדות עמוקה כלפי ישות כלשהי". בנוסף, הוא אוסף ממדגם מקרי של נבדקים את הנתונים הבאים: מספר המחוות הגופניות המביעות חיבה (למשל, חיבוק, חיוך, נגיעה בזרוע....), עלייה בקצב פעימות הלב, ודיווח עצמי על מידת האהבה בשאלון עם סולם תשובה של 1-7. "אהבה" היא:

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

חוקר מעוניין לבחון האם אהבה קשורה לשביעות רצון מהחיים. לשם כך הוא מגדיר אהבה כ"רגשות וחוויות הקשורים לתחושה של חיבה עזה או אחדות עמוקה כלפי ישות כלשהי". בנוסף, הוא אוסף ממדגם מקרי של נבדקים את הנתונים הבאים: מספר המחוות הגופניות המביעות חיבה (למשל, חיבוק, חיוך, נגיעה בזרוע....), עלייה בקצב פעימות הלב, ודיווח עצמי על מידת האהבה בשאלון עם סולם תשובה של 1-7. "מספר המחוות הגופניות המביעות חיבה" הוא:

1
done
by
מיין לפי

חוקר מעוניין לבחון האם אהבה קשורה לשביעות רצון מהחיים. לשם כך הוא מגדיר אהבה כ"רגשות וחוויות הקשורים לתחושה של חיבה עזה או אחדות עמוקה כלפי ישות כלשהי". בנוסף, הוא אוסף ממדגם מקרי של נבדקים את הנתונים הבאים: מספר המחוות הגופניות המביעות חיבה (למשל, חיבוק, חיוך, נגיעה בזרוע....), עלייה בקצב פעימות הלב, ודיווח עצמי על מידת האהבה בשאלון עם סולם תשובה של 1-7. בקטע המתואר מופיעות:

1
done
by
מיין לפי

חוקר מעוניין לבחון האם אהבה קשורה לשביעות רצון מהחיים. לשם כך הוא מגדיר אהבה כ"רגשות וחוויות הקשורים לתחושה של חיבה עזה או אחדות עמוקה כלפי ישות כלשהי". בנוסף, הוא אוסף ממדגם מקרי של נבדקים את הנתונים הבאים: מספר המחוות הגופניות המביעות חיבה (למשל, חיבוק, חיוך, נגיעה בזרוע....), עלייה בקצב פעימות הלב, ודיווח עצמי על מידת האהבה בשאלון עם סולם תשובה של 1-7. דויד מילא את השאלון בדווח עצמי. בתום מילוי השאלון וחישוב הציון הסופי, התברר כי דויד מאוהב במידה גבוהה מאוד. אהבה במידה גבוהה מאוד היא:

1
done
נערך לפני 3 שנים
by
מיין לפי

חוקר מעוניין לבחון אהבה ותפיסת מקצועיות. הוא מחליט לערוך את המחקר באופן הבא: הוא יוצר שני תיאורי מקרים: האחד מתאר אדם מאוהב מאוד והשני מתאר אדם לא מאוהב. למעט מידת האהבה המתוארת, התיאורים זהים. לאחר מכן הוא דוגם אקראית 100 נבדקים ומחלק להם באופן אקראי את תיאורי המקרים. בתום קריאת תיאור המקרה מתבקש כל נבדק למלא שאלון בדיווח אישי לגבי המידה בה האדם המתואר נתפס בעיניו כמקצועי. מה נכון להגיד?

1
done
by
מיין לפי

מנהל התפעול במפעל מסוים זיהה קשר בין תפוקת העובדים ללבושם: באופן כללי, עובדים הלובשים מדים נותנים תפוקות גבוהות יותר. ואולם, הפער בין תפוקתם של עובדים הלובשים מדים לבין תפוקתם של עובדים שלא לובשים מדים, גבוה הרבה יותר בקרב עובדים בדרגים נמוכים, בהשוואה לעובדים בדרגים גבוהים. איזו הצהרה נכונה:

1
done
by
מיין לפי

מנהל התפעול במפעל מסוים זיהה קשר בין תפוקת העובדים ללבושם: באופן כללי, עובדים הלובשים מדים נותנים תפוקות גבוהות יותר. ואולם, הפער בין תפוקתם של עובדים הלובשים מדים לבין תפוקתם של עובדים שלא לובשים מדים, גבוה הרבה יותר בקרב עובדים בדרגים נמוכים, בהשוואה לעובדים בדרגים גבוהים. מנהל התפעול הסיק כי הסיבה לפער הקטן יותר אצל העובדים הבכירים היא שהם תופסים את המדים כסימן סטאטוס. לבישת מדים מטשטשת הבדלים בין עובדים בכירים לבין עובדים בדרגים נמוכים ולכן העובדים הבכירים חשים פגיעה ביוקרת תפקידם. תחושה זו פוגעת במוטיבציה שלהם לעבוד ובתפוקתם. כשמתייחסים רק לעובדים הבכירים, תחושת היוקרה הנה:

1
done
by
מיין לפי

מנהל התפעול במפעל מסוים זיהה קשר בין תפוקת העובדים ללבושם: באופן כללי, עובדים הלובשים מדים נותנים תפוקות גבוהות יותר. ואולם, הפער בין תפוקתם של עובדים הלובשים מדים לבין תפוקתם של עובדים שלא לובשים מדים, גבוה הרבה יותר בקרב עובדים בדרגים נמוכים, בהשוואה לעובדים בדרגים גבוהים. בהנחה שהמחקר נערך באופן הבא: מנהל התפעול דגם אקראית 50 מעובדי המפעל. עבור כל עובד הוא בדק באגף משאבי האנוש האם התפקיד שהוא ממלא מחייב לבישת מדים ומה היה הציון שלו בהערכת הביצועים האחרונה. באיזה מערך מחקר מדובר?

1
done
by
מיין לפי

בהנחה שהמחקר נערך באופן הבא: מנהל התפעול דגם אקראית 50 מעובדי המפעל. עבור כל עובד הוא בדק באגף משאבי האנוש האם התפקיד שהוא ממלא מחייב לבישת מדים ומה היה הציון שלו בהערכת הביצועים האחרונה. ציון הערכת הביצועים האחרונה הנו:

1
done
by
מיין לפי

חוקר מעוניין לבדוק את הטענה כי לקוחות מרוצים יותר ממבצע של 20% אחוזי הנחה בהשוואה למבצע של קבלת מתנה ששווייה 20% מערך הקנייה. לשם כך, הוא דגם מקרית 100 נבדקים שחולקו אקראית לשתי קבוצות. הנבדקים הוזמנו לחדר מיוחד שנבנה כחנות. לקבוצה הראשונה הוצע מבצע של 20% הנחה ואילו לקבוצה השנייה הוצע המבצע של מתן מתנה. שביעות הרצון של כל המשתתפים נבדקה באמצעות שאלון. באיזה סוג מחקר מדובר?

1
done
by
מיין לפי