Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

תולעים השטוחות ממחלקת תולעי הריסים (כדוגמת: הפלנריה) השלד הוא?

1
done
by
מיין לפי

תולעי הריסים: הפרשת של הפסולת החנקנית בפלנריה מתבצע

1
done
by
מיין לפי

תכונה הומולוגית היא:

1
done
by
מיין לפי

קבוצה פראפילטית היא

1
done
by
מיין לפי

מערכת ההפרשה בפרוטוזואות

1
done
by
מיין לפי

תנועת בעלי דמוי רגל בפרוטוזואה (כדוגמת אמבה) מתבצעת ע"י :

1
done
by
מיין לפי

merozoit בטפיל המלריה, שלב המרוזואיט

1
done
by
מיין לפי

בסנדלית, הגרעינון (הגרעין הקטן) אחראי על?

1
done
by
מיין לפי

choanocytes בספוגים תאי הרביד אחראים על?

1
done
by
מיין לפי

ברביה המינית של התולעים השטוחות והנימיות

1
done
by
מיין לפי