Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מי מהבאים אינו חייב בהגשת דוח בגין הכנסותיו?

1
done
by
מיין לפי

בחר במשפט הנכון ביותר

1
done
by
מיין לפי

עידו הגיש שתי הצהרות הון. הראשונה הוגשה בתום שנת 2006 והשנייה בתום שנת 2016. בבחינת הצהרות ההון התגלו הפרשי הון בלתי מוסברים בגובה 1,000,000 שח. לאילו שנים יש לייחס את הפרש ההון ומה גובה ההכנסה שתמוסה?

1
done
by
מיין לפי

רועי הגיש את הדוח השנתי לשנת 2013 בתאריך 31.5.14. בתאריך 30.1.17 הוצאה שומה על פי מיטב השפיטה לפי סעיף 145(א)(2)(ב), שלא בהסכם (03). בתאריך 1.1.17 פנה רועי במכתב לפקיד השומה וציין כי נפלה טעות בחשבונית בדוח. מהו המועד האחרון שבו היה רשאי פקיד השומה, אם בכלל, לקבל את תיקון הטעות?

1
done
by
מיין לפי

רועי הגיש את הדוח השנתי לשנת 2013 בתאריך 31.5.14. בתאריך 30.1.17 הוצאה שומה על פי מיטב השפיטה לפי סעיף 145(א)(2)(ב), שלא בהסכם (03). מהו המועד האחרון בו יכול רועי להגיש השגה וכיצד עליה להיות מוגשת?

1
done
by
מיין לפי

יניב, בעל חנות מכולת במיתר, הגיש את הדוח לשנת 2013 ביום 1.1.15. מהו המועד האחרון בו יכול פקיד השומה לבדוק את הלוח:

1
done
by
מיין לפי

יניב, בעל חנות מכולת בלהבים, טרם הגיש את הדוח השנתי לשנת 2013. מועד הגשת הדוח היה מתוכנן להיות, בהתאם להסכם האורכות, בתאריך 30.4.14. בתאריך 31.12.16 הוצאה ליניב שומה לפי סעיף 145 (ב). מהו המועד האחרון בו יוכל יניב להגיש השגה על השומה כאמור?

1
done
by
מיין לפי

האם אלון, מפקח היושב בחדר יחד עם המפקח רני ומנוהל תחת אותו רכז, יכול לדון בהשגה שהוגשה על שומה שהוציא רוני?

1
done
by
מיין לפי

אבי, מפקח בפקיד שומה רחובות, ביצע ביקורת שומות לדוח כספי של חברת ה"מבולגנים" לשנת 2013, אשר הוגשו ביום 31.8.14. בתאריך 31.12.18 שידר את שומה והודיע טלפונית למייצגי החברה על תוצאות השומה. השומה יצאה בדואר ביום 31.12.18 והגיע לבית העסק ביום 30.1.2019. לטענת הנישום השומה אינה קבילה היות והוצאה מעבר לתקופת ההתיישנות. סמן את המשפט שאינו נכון:

1
done
by
מיין לפי

חברת UBQ בע"מ הגישה את דוח שנת 2013 בתאריך 31.5.14. בנוסף הגישה את טופס הניכויים של שכר העבודה - טופס "126", בגין שנת 2013, בתאריך 1.1.15 (באיחור). מהו המועד האחרון בו רשאי פקיד השומה לשום את חברת UBQ, בשומת ניכויים על פי סעיף 167.

1
done
by
מיין לפי