Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

שאלה 1 על מי האחראיות לבדיקת מערכות תเקרקעיות לפני חפירה באתר בנייה, ועל מי לנקוט צעדי זהירות, ומהם?

1
done
by
מיין לפי

שאלה 2 איך מוגדרת בחוק "מחלת מקצוע"?

1
done
by
מיין לפי
by Mohamad Jaber
Mohamad Jaber 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 30
תשובה נכונה היא ד
by
by תמיר נחום
תמיר נחום 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
התשובה היא ד
by
by Ebrahem Hegaze
Ebrahem Hegaze 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
תשובה נכונה ד
by

שאלה 3 על-פי תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ"ח-1988 מי האחראי לבטיחות באתר הבנייה כאשר מנהל העבודה נפסל מתפקידו ויש צורך להחליף אותו?

1
done
by
מיין לפי
by איתי לוי
איתי לוי 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 101
אחרי בדיקה מול לאוניד מבצע הבנייה אחראי לבטיחות לאחר פסילת מנהל עבודה
by
by אליה פלח
אליה פלח 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 105
אבל אין תשובה כזאת ..
by
by Mohamad Jaber
Mohamad Jaber 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 30
התשובה היא א (מבצע הבנייה)
by
by Ebrahem Hegaze
Ebrahem Hegaze 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
מבצע בנייה
by

שאלה 4 אחת מהחובות המוטלות על מבצע הבנייה (הקבלן הראשי) היא:

1
done
by
מיין לפי

שאלה 5 באילו פרויקטים חייבים למנות מנהל עבודה ולדווח למפקח אגף הפיקוח האזורי על העבודה?

1
done
by
מיין לפי

שאלה 6 על-פי תקנות הבטיחות, באילו אתרי בנייה חייב להיות ארגז עזרה ראשונה, ובאילו אתרים חייבים למנות אדם המוסמך לתת עזרה ראשונה?

1
done
by
מיין לפי

שאלה 7 מבחינת החוק מי רשאי לפסול את מנהל העבודה?

1
done
by
מיין לפי

שאלה 8 איזה מפקח של אגף הפיקוח על העבודה רשאי להוציא צווי בטיחות?

1
done
by
מיין לפי
by Avraham Eini
Avraham Eini 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
הנוסח בחוק הוא מפקח עבודה אזורי או מפקח שהוסמך לכך ע"י מפקח עבודה ראשי
by
by محمود جابر
محمود جابر 0 נקודות · לפני 3 ימים
מוניטין: 1
למה לא ד
by

שאלה 9 על-פי דרישות החוק, מבצע הבנייה חייב להדריך את העובדים באתרי בנייה בנושאי בטיחות:

1
done
by
מיין לפי

שאלה 10 איזה מהגופים הבאים מופקד על אכיפת הבטיחות בעבודה?

1
done
by
מיין לפי