Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

שאלה 1 על מי האחראיות לבדיקת מערכות תเקרקעיות לפני חפירה באתר בנייה, ועל מי לנקוט צעדי זהירות, ומהם?

1
done
by
מיין לפי
by Pasha StudioPasha
Pasha StudioPasha 0 נקודות · לפני 3 חודשים
מוניטין: 1
א
by

שאלה 2 איך מוגדרת בחוק "מחלת מקצוע"?

1
done
by
מיין לפי
by Mohamad Jaber
Mohamad Jaber 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 45
תשובה נכונה היא ד
by
by תמיר נחום
תמיר נחום 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
התשובה היא ד
by
by Ebrahem Hegaze
Ebrahem Hegaze 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
תשובה נכונה ד
by
by שי זקן
שי זקן 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 66
תשובה ד
by
by isamal Krinawi
isamal Krinawi 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 110
התשובה הי ג
by
by Raafat Sobh
Raafat Sobh 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
תשובה ד תתקן 🔨
by
by isamal Krinawi
isamal Krinawi 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 110
תשובה היא ד פגשתי הרבה שאלות פעם כך ופעם אחר
by
by שקד בן גיגי
שקד בן גיגי 0 נקודות · לפני חודשיים
מוניטין: 1
ד
by
by עטאלה אבו
עטאלה אבו 0 נקודות · לפני חודש
מוניטין: 1
ד
by
by Rami Marciano
Rami Marciano 0 נקודות · לפני 3 שבועות
מוניטין: 1
ד
by

שאלה 3 על-פי תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ"ח-1988 מי האחראי לבטיחות באתר הבנייה כאשר מנהל העבודה נפסל מתפקידו ויש צורך להחליף אותו?

1
done
by
מיין לפי
by איתי לוי
איתי לוי 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 221
אחרי בדיקה מול לאוניד מבצע הבנייה אחראי לבטיחות לאחר פסילת מנהל עבודה
by
by אליה פלח
אליה פלח 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 245
אבל אין תשובה כזאת ..
by
by Mohamad Jaber
Mohamad Jaber 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 45
התשובה היא א (מבצע הבנייה)
by
by Ebrahem Hegaze
Ebrahem Hegaze 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
מבצע בנייה
by
by אברהם מכלוף
אברהם מכלוף 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 50
שימו לב טוב לשאלה התשובה ד
by
by isamal Krinawi
isamal Krinawi 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 110
מנהל העבודה אחר שנפסל נשאר זמנית
by
by isamal Krinawi
isamal Krinawi 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 110
מנהל העבודה נשאר לתקופה של פרק זמן ונותנים צו למבצע הבניה לדאוג למנהל עבודה נכון מבצע הבניה הוא אחראי רק לפעמים מבצע הבניה הוא לא מנהל עבודה ואז מנהל העבודה הנפסל נשאר זמנית עד שידאגו ימינו מנהל עבודה אחר
by
by isamal Krinawi
isamal Krinawi 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 110
בשאלה מס 4 אחת המחויאבוות על מבצע הבניה למנות מנהל עבודה
by

שאלה 4 אחת מהחובות המוטלות על מבצע הבנייה (הקבלן הראשי) היא:

1
done
by
מיין לפי
by אברהם מכלוף
אברהם מכלוף 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 50
הועבט6גכ6בטכע,ב6באבכ,בטטט, ברגע אעבכ האגרה בב6א
by

שאלה 5 באילו פרויקטים חייבים למנות מנהל עבודה ולדווח למפקח אגף הפיקוח האזורי על העבודה?

1
done
by
מיין לפי
by שחר כהן גדול
שחר כהן גדול 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 15
כבר לא רלוונטי הנושא של הזמן התשובה היא ג
by
by Pasha StudioPasha
Pasha StudioPasha 0 נקודות · לפני 3 חודשים
מוניטין: 1
תשובה ג
by
by שקד בן גיגי
שקד בן גיגי 0 נקודות · לפני חודשיים
מוניטין: 1
ג
by
by abo alhof ahmad
abo alhof ahmad 0 נקודות · לפני חודש
מוניטין: 1
ג
by
by Rami Marciano
Rami Marciano 0 נקודות · לפני 3 שבועות
מוניטין: 1
ג
by

שאלה 6 על-פי תקנות הבטיחות, באילו אתרי בנייה חייב להיות ארגז עזרה ראשונה, ובאילו אתרים חייבים למנות אדם המוסמך לתת עזרה ראשונה?

1
done
by
מיין לפי

שאלה 7 מבחינת החוק מי רשאי לפסול את מנהל העבודה?

1
done
by
מיין לפי

שאלה 8 איזה מפקח של אגף הפיקוח על העבודה רשאי להוציא צווי בטיחות?

1
done
by
מיין לפי
by Avraham Eini
Avraham Eini 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 10
הנוסח בחוק הוא מפקח עבודה אזורי או מפקח שהוסמך לכך ע"י מפקח עבודה ראשי
by
by محمود جابر
محمود جابر 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 60
למה לא ד
by
by שי זקן
שי זקן 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 66
ד???
by
by itzik aharoni
itzik aharoni 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 87
מעולה
by
by שחר כהן גדול
שחר כהן גדול 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 15
התשובה היא ד
by
by isamal Krinawi
isamal Krinawi 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 110
התשובה הי ד
by
by Pasha StudioPasha
Pasha StudioPasha 0 נקודות · לפני 3 חודשים
מוניטין: 1
תשובה ד
by
by עטאלה אבו
עטאלה אבו 0 נקודות · לפני חודש
מוניטין: 1
ד
by
by abo alhof ahmad
abo alhof ahmad 0 נקודות · לפני חודש
מוניטין: 1
ד
by
by Rami Marciano
Rami Marciano 0 נקודות · לפני 3 שבועות
מוניטין: 1
ד
by

שאלה 9 על-פי דרישות החוק, מבצע הבנייה חייב להדריך את העובדים באתרי בנייה בנושאי בטיחות:

1
done
by
מיין לפי

שאלה 10 איזה מהגופים הבאים מופקד על אכיפת הבטיחות בעבודה?

1
done
by
מיין לפי