Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

נזק בגרעיני הבסיס משפיע על הצד

1
done
by
מיין לפי

התאימו בין המספר לאיבר המתאים

1
done
by
מיין לפי

Epidural hematoma נוצר מ:

1
done
by
מיין לפי

התמונה הבאה מתארת מצב של

1
done
by
מיין לפי

בחרו את ההיגדים הנכונים בהתאמה בין קפלי הדורה לתפקידיהם (אחד לכל קפל)

1
done
done
done
by
מיין לפי

ה-? רגישה לכאב:

1
done
by
מיין לפי

איזה מהמרווחים הבאים תקינים במוח

1
done
by
מיין לפי

מה תפקידו של ה-Arachnoid villus

1
done
by
מיין לפי

מה שונה בחוט השדרה בdura mater (מאשר במוח)?

1
done
done
by
מיין לפי

התאם בין חלק המוח המתאים למספרו

1
done
by
מיין לפי