Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מי לראשונה ערך תצפיות פיזיולוגיות ובדק כיצד המוח שולט באיברים שונים בגוף.

1
done
by
מיין לפי

אינטרוספקציה לא נחשבת יותר לשיטה מדעית מקובלת, כי:

1
done
by
מיין לפי

:מגישה חלק היא S-R Psychology

1
done
by
מיין לפי

אנלוגיה של "קופסה שחורה" והעדר עניין בה, מרכזיים לגישה:

1
done
by
מיין לפי

.מה לא נחשב לקריטריון של גישה מדעית:

1
done
by
מיין לפי

במחקר מעבדה, הבודק השפעת חסך שינה על יכולת ריכוז, מהו משתנה תלוי ומהו משתנה בלתי תלוי:

1
done
by
מיין לפי

איזה סוגים של מערכי מחקר עונים על קריטריונים של חקירה מדעית.

1
done
by
מיין לפי

במחקר נמצא קשר חיובי חזק בין היקף מכירות הגלידה לבין מספר מקרי האשפוז ממכת חום. מה נראה הכי הגיוני:

1
done
by
מיין לפי

החיסרון הבולט של שיטת איסוף הנתונים מסוג "סקר"

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

החיסרון הבולט של שיטת איסוף הנתונים מסוג "תולדות המקרה":

1
done
by
מיין לפי