Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה הכי נכון לגבי linkage drag?

1
done
נערך לפני שנה
by
מיין לפי

זן העגבניה "יוסי" עמיג לבוטריטיס והזן "יונה" רגיש. מטרתך להעביר באמצעות BC את העמידות מ"יוסי" ל"יונה". העמידות הינה בגן יחיד רצסיבי. זן "יונה" הינו הומוזיגוט בגן המקנה רגישות( כלומר הומוזיגוט דומננטי בגן זה). בשלב BC1 איזה שיעור של הצמחים יגלה עמידות לבבוטריטיס.

1
sentiment_very_satisfied
התיאור המדובר לא רלוונטי כי נרצה להעביר עמידות אשר דומיננטית
נערך לפני שנה
by
מיין לפי

איזה מהבאים הכי נכון?

1
done
הטרוזיס כל אחד משני האללים של גן שמקנה הטרוזיס תורם לתכונה או בגדול הטרוזיס זה זן שקיבל תכונה גם מהאמא וגם מהאבא ויצא תוצאה חדשה שלא הייתה לפני כמו עגבניה אדומה ומפוספסת
נערך לפני שנה
by
מיין לפי

הינך מטפח עגבניות לתעשיה ומטרתך לשפר את המוצקות. מהספרות עולה כי שישה גנים אחראים על תכונה זו. יצרת מיכלוא F1 בין שני קווי הורים עם מוצקות בינוני. כמה צמחים תישאף לגדל בדור F2

1
done
לקוח מהמצגת "שעור 9 - בעקבות הסיור" מספר הפרטים שיש לדגום בF2 נגזר ממספר הגנים בהם נבדלים ההורים לגבי התכונות שעבורן תעשה סלקציה: עבור השבחה חישוב מספר הפרטים לפי מספר הלוקוסים הנבדלים יהיה לפי הנוסחא 4 בחזקת n. (כאשר n מספר הלוקוסים לתכונה) לכן 4 בחזקת 6 שווה 4096 שזה שווה בערך 4100
by
מיין לפי

עמידות לפוזריום בעגבניה הינה כתוצאה ממוטציה רצסיבית בגן ZAR . המוטציה הינה חסר של 100 בסיסים במסגרת הקראיה הפתוחה של ZAR . אורך תוצר PCR של האלל העמיד 500 BP ושל הרגיש 600 BP . לזן "אדם" רגישות הומוזיגוטית לפוזריום והזן "חווה" עמיד. הכלאתם בין הקוים. בדור F2 ערכתם אנליזיה PCR לגן לפורזיום.לאיזה תוצאה תצפו?

1
done
אם מתייחסים לזה כך: AA - רגיש - 600BP aa - עמיד - 500BP הכלאה ראשונה (F1) - AAxaa נקבל 100% Aa הכלאה שניה (F2) - AaxAa נקבל 25% של AA, עוד 25% של aa, ועוד 50% של Aa.
נערך לפני שנה
by
מיין לפי

מדוע אורך הפרימרים צריך להיות בסביבות 20 בסיסים?

1
done
by
מיין לפי

מטפח ביצע הכלאה בין שני זני אגס ויצר אוכלוסיה של צאצאים. האללים של שני ההורים ידועים והם דומים באורכם. ידוע לו כי אחד מהאללים מכיל מוטציה לפוריות עצמית והוא מעונין לאפיין ולשמור רק צאצאים המכילים אלל זה. מהי הדרך הנכונה הפשוטה והמהירה ביותר לבצע זאת? ***לבדוק

1
done
ג - נכון - כדי לזהות במהירות ובדייקנות את הצאצאים המכילים את אלל המוטציה לפוריות עצמית, על המגדל לבצע השוואת רצף של ארבעת האללים ההוריים באמצעות CLOSTAL, עיצוב פריימרים לאלל מוטנטי מאזורים שמורים, PCR והפעלת ג'ל. השוואת רצפים באמצעות CLOSTAL תעזור למגדל לזהות קטעים של הגנום שנשמרים בין אללים הוריים לאלל מוטנטי. משם, ניתן לעצב פריימרים למקד לאתר המוטציה הספציפי, לנטר באמצעות PCR ולאמת באמצעות ריצת ג'ל. ביצוע CAPS (Cleaved Amplified Polymorphic Sequence) אינו הכרחי למשימה זו ורק יוסיף שלב נוסף. מה אתם חושבים? BLANST לא הכרחי פה..?
נערך לפני שנה
by
מיין לפי
by Amiel Sharchaton
Amiel Sharchaton 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 16
יאח האזורים השמורים נחשבים לאוניברסלים ולא ספציפים ואתה רוצנ למצוא בספצפיות את האלל המוטנט
by
by Einav Eliash
Einav Eliash 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 75
נראה לי שזה באמצעות CAPS, באמצעות שיטה זו אפשר לזהות מוטציות - מתבססת על SNP ואנזמי חיתוך. מרצים בג'ל את הרצפים להשוואה ואיפה שמקבלים שני בנדים - שם היה חיתוך - שם הייתה מוטציה. לגבי תכנון פריימרים - נראה לי שצריך מאזורים שמורים, כי מצד אחד אתה רוצה את למצוא את האלל הספציפי, אבל מצד שני האללים דומים ויודעים באורכם אבל לא ידועה בדיוק המוטציה, לכן לא חושבה שאפשר לתכנן פריימר ספציפי לאלל מוטנט.
by
by Amiel Sharchaton
Amiel Sharchaton 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 16
אזורים עם הרבה כוכביות הם כנראה אזורים שמורים שניתן להכין מהם פריימרים אוניברסליים שישמשו לריצוף הגן ולעומת זאת אזורים עם מעט כוכביות הם אזורים לא שמורים שמהם ניתן לתכנן פריימר שהוא ספציפי לגן שלי (שכנראה כבר ריצפתי אותו) וכך להיות מסוגל להבדיל בין הגן שלי לגנים אחרים בעזרת PCR זה ציטוט מתוך הסיכום של ביואינפורמטיקה בדרייב ואני ירצה לדעתי דווקא למצוא את השונה בינהם....
by
by Einav Eliash
Einav Eliash 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 75
נשתמש בפריימרים אוניברסאליים כאשר לא יודעים בדיוק מה הרצף האמיתי ורוצים לוודא שנקבל תוצר בPCR . נשתמש בפיירמרים ספציפיים (ספציפיים לאלל מסוים, לא לגן), נרצה לעשות את זה למשל כאשר עושים הכלאה בין שני זנים ויודעים מה האללים והרצפים שלהם ורוצים לבדוק איזה מהצאצאים מכיל את האלל S1, רוצים תשובה של כן ולא, עם פריימרים אוניברסליים מקבלים ריצוף של כולם (הרבה עבודה מיותרת), עם פריימרים ספציפיים רק מי שיהיה לו את האלל יתקבל תוצר בPCR ונוכל לקבל תשובה של כן ולא. ציטוט מהקלטה של אמיר, עמי צודק בקיצור לדעתי התשובה הנכונה: CLOSTA,תכנון פרימרים ספציפיים, PCR,הרצה בג'ל.
by

מתי הכי נכון להשתמש במבחן CAPS?

1
done
כאשר רוצים להבחין בין שני אללים מאוד דומים של אותו הגן
נערך לפני שנה
by
מיין לפי

מהן הפתרונות האפשריים לעלייה ביבול?

1
done
by
מיין לפי

מה הסיבה שבשנות 2000 כמות היבול בחקלאות הפסיקה לגדול?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי