search
by Emil Raskin
Emil Raskin
כדי להעביר עמידות מהזן "יוסי" ל"יונה" באמצעות ה-Backcrossing (BC), ובהתחשב בכך שההתנגדות לבוטריטיס ב"יוסי" ניתנת על ידי גן בודד רצסיבי, עלינו לשקול את המבנה הגנטי של שני הזנים. - "יוסי" עמיד בפני בוטריטיס, כלומר הוא נושא את האלל הרצסיבי העמיד במצב הומוזיגוטי (בואו נסמן את אלל העמידות כ-r ואת המצב הרצסיבי שלו כ- (rr) - "יונה" רגיש לבוטריטיס, כלומר הוא נושא את האלל הדומיננטי לרגישות במצב הומוזיגוטי (מסומן S עבור רגישות ומצבו ההומוזיגוטי כ- SS דור F1 : ההכלאה הראשונה בין "יוסי" rr"ויונה" SS תוליד צאצאים הטרוזיגוטיים Sr כאשר S הוא האלל הדומיננטי לרגישות, ו-r הוא האלל הרצסיבי לעמידות. מכיוון שהאלל העמידות r הוא רצסיבי, כל צמחי ה-F1 Sr יהיו רגישים לבוטריטיס מכיוון שהנוכחות של אלל S בודד מספיק כדי להעניק רגישות. דור BC1 : הצלבה לאחור כוללת חציית דור F1 אחורה עם אחד מקווי ההורים. במקרה זה, כדי להעביר עמידות מ"יוסי" ל"יונה", דור ה-F1 Sr נחצה בחזרה עם "יונה" SS בהינתן שהתכונה לעמידות היא רצסיבית, צאצא BC1 יהיה תערובת של גנוטיפים SS ו-Sr , מכיוון ש"יונה" יכול לתרום רק אלל S. Sr (מ-F1) * SS (מתוך "יונה") היה מייצר: 50% SS (רגיש) 50% Sr (רגיש, כי העמידות היא רצסיבית ואינה מתבטאת בנוכחות S) סיכום: אף צמחי BC1 לא יראו עמידות לבוטריטיס מאחר והעמידות היא רצסיבית ומתבטאת רק ב- גנוטיפ rr , שלא ניתן לייצר ב BC -זו עם הורה SS התורם רק אללים רגישים דומיננטיים. אז, שיעור הצמחים המציגים עמידות לבוטריטיס בשלב BC1 יהיה 0%.
לפני שבועיים
1
by צביקה בלום
צביקה בלום
איך..עושים..?
לפני שבועיים
0
by צביקה בלום
צביקה בלום
חחחחחחחחחחחחח
לפני שבועיים
0
by צביקה בלום
צביקה בלום
למה כובע?
לפני שבועיים
-1