Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

אצל ההידרתיים ההרמופרודיטים

1
done
by
מיין לפי

ההתנשלות בחסרי החוליות הינה תכונה

1
done
by
מיין לפי

בתולעים הטבעתיות כדוגמת השלשול

1
done
by
מיין לפי

אצל התולעים השטוחות כדוגמת הפלנריה ההזנה מתבצע ע״י

1
done
by
מיין לפי

הצדפות מאופינות ע״י

1
done
by
מיין לפי

חלל גוף צ׳לום אמיתי מלא או מצומצם נמצא

1
done
by
מיין לפי

המעי הראשון מתפתח בשלב העובר בשלב ה

1
done
נערך לפני שנה
by
מיין לפי

לתולעים טבעתיות כדוגמא השלשול

1
done
by
מיין לפי

התפקיד המרכזי של המעי הקדמי בפרוקי הרגליים

1
done
by
מיין לפי

למי מהאורגניזמים מערכת דם סגורה

1
done
by
מיין לפי